หลักฐานทางประวัติศาสตร์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแต่ละยุคสมัยอาจจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือโดยมนุษย์ได้ทิ้งร่องรอยขีดเขียนเป็นตัวหนังสือประเภทต่างๆ ในรูปของการจารึกในศิลาจารึก นอกจากนี้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรประเภทอื่น เช่น พงศาวดาร จดหมายเหตุ ตำนาน และกฎหมาย

2.หลักฐานที่เป็นวัตถุ ได้แก่ วัตถุที่มนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัยได้สร้างขึ้น และตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน เช่น โบราณสถาน ประกอบด้วย วัด เจดีย์ มณฑป และโบราณวัตถุ

      การแบ่งลำดับความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็น 2 ประเภท คือ

1.หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ เป็นหลักฐานที่มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริงๆ โดยมีการบันทึกของผู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์โดยตรง หรือผู้ที่รู้เหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง  จึงเป็นหลักฐานที่มีความสำคัญและน่าเชื่อถือมากที่สุด  เช่น  จดมายเหตุ คำสัมภาษณ์  เอกสารทางราชการ  บันทึกความทรงจำ  กฎหมาย 

2.หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ เป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรง โดยมีการเรียบเรียงขึ้นภายหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของบทความทางวิชาการและหนังสือต่างๆ เช่น พงศาวดาร ตำนาน บันทึกคำบอกเล่า

         ลักษณะสำคัญของหลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทย มีอยู่หลายลักษณะ อาจแบ่งลักษณะสำคัญของหลักฐานออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. หลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร ได้แก่

1.1 โบราณสถาน หมายถึง สิ่งก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ขนาดต่างๆกัน อยู่ติดกับ

พื้นดินไม่อาจนำเคลื่อนที่ไปได้ เช่น กำแพงเมือง คูเมือง วัง วัด ตลอดจนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในวัด

 

1.2 โบราณวัตถุ หมายถึง สิ่งของโบราณที่มีลักษณะต่างๆกัน สามารถนำติดตัว เคลื่อนย้ายได้ ไม่ว่าสิ่งของนั้นๆ จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เป็นและสิ่งของที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเหล่านี้เกิดขึ้นในสมัยประวัติศาสตร์ เช่น พระพุทธรูป เทวรูป รูปเคารพต่างๆ เครื่องประดับ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

2. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่

2.1 จารึก ในแง่ของภาษาแล้วมีคำอยู่ 2 คำที่คล้ายคลึงและเกี่ยวกับข้องกัน คือ

คำว่า จารึก แปลว่า เขียนเป็นรอยลึกลงบนแผ่นศิลาหรือโลหะ

 

                ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คำว่า จารึก หมายรวมถึง หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งใช้วิธีเขียนเป็นรอยลึก ถ้าเขียนเป็นรอยลึกลงบนแผ่นหิน เรียกว่า ศิลาจารึก เช่น ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง ถ้าเขียนลงบนวัสดุอื่นๆ เช่น แผ่นอิฐ เรียกว่า จารึกบนแผ่นอิฐ แผ่นดีบุก เรียกว่า จารึกบนแผ่นดีบุก และการจารึกบนใบลาน เรื่องราวที่จารึกไว้บนวัสดุต่างๆ ที่พบในดินแดนประเทศไทย ส่วนมากจะเป็นเรื่องราวของพระมหากษัตริย์และศาสนา จารึกเหล่านี้มีทั้งที่เป็นตัวอักษร ภาษาไทย ภาษาขอม ภาษามอญ  ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต

 2.2 เอกสารพื้นเมือง เอกสารพื้นเมืองนับได้ว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สำคัญของประเทศไทย เช่น ตำนาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ ดังมีรายละเอียด ดังนี้

1) ตำนาน เป็นเรื่องที่เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณจนหาจุดกำเนิดไม่ได้ แต่ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องราวเป็นคนแรก จนกระทั่งมีผู้รู้หนังสือได้จดจำและบันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองหรือชุมชนสมัยดั้งเดิมเกี่ยวกับปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ หรือเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลสำคัญ เช่น พระมหากษัตริย์ วีรบุรุษ โดยสามารถจัดประเภทของตำนานไทยได้ 3 ลักษณะ คือ

1.1) ตำนานในรูปของนิทานพื้นบ้าน เช่น เรื่องพญากง พญาพาน ท้าวแสนปม

1.2) ตำนานในรูปของการบันทึกประวัติของพระพุทธศาสนา เช่น ตำนานพระแก้วมรกต

1.3) ตำนานในรูปของการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง ราชวงศ์ กษัตริย์ เช่น ตำนานสิงหนวัติกุมาร ตำนานจามเทวีวงศ์  ตำนานมูลศาสนา ตำนานชินกาลมาลีปกรณ์

   2) พงศาวดาร หมายถึง การบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอาณาจักรและกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักร   พงศาวดารจึงมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจวบจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 4) สามารถจำแนกพงศาวดารได้ 2 ลักษณะคือ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์

  3) จดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารทางราชการทั้งหมด เมื่อถึงสิ้นปีจะต้องนำชิ้นที่ไม่ใช้แล้วไปรวบรวมเก็บรักษาไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ มีคุณค่าด้านการค้นคว้าอ้างอิงและเอกสารเหล่านี้ เมื่อมีอายุตั้งแต่ 25-50 ปีไปแล้วจึงเรียกว่า จดหมายเหตุหรือบรรณสาร การบันทึกจดหมายเหตุของไทยในสมัยโบราณ   ส่วนมากบันทึกโดยผู้ที่รู้หนังสือและรู้ฤกษ์ยามดี โดยมีการบันทึกวัน เดือน ปี และฤกษ์ยามลงก่อนจึงจะจดเหตุการณ์ที่เห็นว่าสำคัญลงไว้ โดยมากจะจดในวัน เวลา ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือในวัน เวลา ที่ใกล้เคียงกันกับที่ผู้จดบันทึกได้พบเห็นเหตุการณ์นั้นๆ 

 

Comment

Comment:

Tweet

big smile

#4498 By (182.52.121.152|182.52.121.152) on 2015-05-27 20:02

embarrassed sad smile sad smile

#4497 By (202.29.179.42|202.29.179.42) on 2014-06-19 10:01

#4495 By (202.29.179.42|202.29.179.42) on 2014-06-19 09:55

#4496 By ฃ (202.29.179.42|202.29.179.42) on 2014-06-19 09:55

เอก

#4494 By (1.0.213.131|1.0.213.131) on 2014-06-02 22:14

เนื้อหาดีมากค่ะbig smile

#4493 By jantipma (182.52.26.163|192.168.1.106, 182.52.26.163) on 2014-03-01 11:39

ชิวๆ

#4492 By ไอย๊ะ (49.49.43.224|49.49.43.224) on 2014-02-26 17:07

#4491 By (49.49.43.224|49.49.43.224) on 2014-02-26 17:06

Your web site is really useful. Many thanks for sharing.

#4490 By botte style ugg (202.105.61.227) on 2013-11-03 17:09

Great, thanks for sharing this blog.Thanks Again. Will read on...

#4489 By ugg noir pas cher (202.105.62.162) on 2013-10-30 06:49

This is Lyra I am going to be one of those farmers one day. I have wanted to be one since I was small and of course, we believe in eating from and supporting small farms.

#4488 By 2013 Womens Bailey Bow UGG Boots DARK DUSTY ROSE (59.174.160.45) on 2013-10-29 10:29

any connection between paracarditis and broken heart syndrome?

#4487 By UGG Bailey Button Bomber 5838 Boots Chestnut (59.174.160.45) on 2013-10-29 10:29

I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

#4486 By cheap ugg bailey bow boots sale (59.174.160.45) on 2013-10-29 10:29

SO cute!! And easy! Can you IG a pic of Audrey wearing it?! I would love to see it on her.

#4485 By cheap ugg josette boots sale (59.174.160.45) on 2013-10-29 10:29

my brother needs a gaming laptop under 700$ the best game he wants to play would be arma2 dayz mod (sence i can now run all the fun games on my grizzly hes jelly) seince i have had SO much sucsess at this website i wanted to know if you could help,

#4483 By UGG Bailey Button Bomber 5838 Boots Chestnut (59.174.160.45) on 2013-10-29 10:28

just one question why u make Gamma 1 in color mapping ? is not dark ?

#4483 By mens ugg casual sale (59.174.160.45) on 2013-10-29 10:28

Something I heard today, 98% of Nobel prize winners are atheists. Any comments?

#4481 By 2013 Womens Bailey Bow UGG Boots RED (59.174.160.45) on 2013-10-29 10:28

Eye-opening to the deep decay in our society. Its well thought and written in the simple truth language Nigerians should understand.

#4481 By 2013 Womens Josette UGG Boots SANGRIA (59.174.160.45) on 2013-10-29 10:28

that is some exquisite written communication!

#4480 By cheap ugg classic tall boots sale (59.174.160.45) on 2013-10-29 10:27

i think hes small for a wolf.isnt a wolf on its hind legs nearly as tall or taller then a human?

#4479 By mens ugg casual sale (59.174.160.45) on 2013-10-29 10:23

Purchase specifically by Ervin Kors to get $2, two hundred.. Experts count on Tiffany Corp. To nurture it is net income by way of 18. 3% annually, an average of, covering the future 5 ages.

#4478 By trinitywhitesboro.com (192.99.3.183) on 2013-10-22 09:40

Through bags that happen to be continually through pattern you won't look old in regards to model and even high-class. It is easy to look at several pigments which were trendy, typically the ingredients utilized are actually genuine not to mention with premium quality.

#4477 By paracombatives.org (192.99.3.183) on 2013-10-21 21:01

Nike Dunk Large Women of all ages boots will be marvelous picks for ladies, these people can include stunning colours collocation. That women Nike Dunks Polka usually are suitable having its style.

#4476 By Louis Vuitton Wallets (192.99.3.183) on 2013-10-21 13:03

The guy frequency inside the 1969 Planet Chain for ones Wonder Mets. These kind of Yellow-colored Pikachu Pokemon nike Dunk Substantial Nike Oxygen Utmost skor on-line Custom made from the preferred together with smallish and therefore are popular.

#4475 By Parajumpers oslo (192.99.3.173) on 2013-10-19 22:24

Having throughout 50 a long time from achievement tales in addition to increasing day-to-day, it happens to be to become pattern for most to bring back one's body oh no - it's optimum well being through 10 brief times..

#4474 By Canada Goose Jakker (192.99.3.173) on 2013-10-19 08:53

It not right to decide your impulse and pay for a bag which charges 1000's. One of the iconic bits of United kingdom attire could be the Barbour Coat.

#4473 By Louis Vuitton Handbags UK (192.99.3.173) on 2013-10-19 05:57

But is not every one of the women of all ages purses can be agree with intended for exploring, modern immediately turn on the main development involving developing young ladies luggage.
This kind of develops whenever, also with all the current Erina Kors Electric outlet assist with the image comprehensive, the decide on can't point out a good downright successful of your kind.

#4471 By www.roofconsult.co.uk (192.99.3.173) on 2013-10-18 18:49

Records depict indicate (and vs spine (twotailed Individual matched ttest). Furthermore, people today implement any web themes marketer reduced price numerous profits websites found in web-site..

#4470 By Woolrich Outlet (192.99.3.173) on 2013-10-18 17:41

??????????????????????????? | 406-Dmsu

#4469 By Lululemon Sale (198.27.68.188) on 2013-10-17 02:59

??????????????????????????? | 406-Dmsu

#4468 By www.3rdesign.com.au/retail/design1.htm (198.27.68.188) on 2013-10-16 18:45

ӥǥuƷ
<a href="http://www.bag-winners.com/" >ferragamo ݩ`</a>

#4467 By ferragamo ݩ` (69.197.189.3) on 2013-10-07 16:49

viewtopic.php?t=*

#4466 By louis vuitton speedy 35 prix (14.147.205.88) on 2013-09-29 09:37

topic.php?forum=

#4465 By proveedor camisetas (14.147.205.88) on 2013-09-29 09:12

ยังหางานม่ครบเลย

#4464 By tanapon (115.67.131.113) on 2013-09-28 09:59

/viewtopic/p=*.html

#4463 By chanel bag price (202.103.132.158) on 2013-09-13 11:02

/forum/profile.php?id=

#4462 By camisetas futbol online (202.105.60.226) on 2013-09-12 11:28

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?

#4461 By louis vuitton speedy 35 damier prix (202.105.62.186) on 2013-09-09 18:32

Good blog! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written.

#4460 By neymar trikot kaufen (202.105.62.186) on 2013-09-09 09:16

ดีจังเลย double wink กำลังหาอยู่พอดี

#4459 By หนูมายด์จ้า (14.207.198.166) on 2013-09-05 19:39

#4458 By หนูมายด์จ้า (14.207.198.166) on 2013-09-05 19:36

confused smile ขอบคุณค่า

#4457 By tiffy (14.207.198.166) on 2013-09-04 18:55

index.php?action=profile;u=

#4456 By maillot espagne 2010 exterieur (219.136.101.204) on 2013-09-04 15:35

index.php?act=post

#4455 By nouveau maillot portugal 2013 (219.136.101.204) on 2013-09-04 14:57

 เธอมีเขา

#4454 By ชัชชญา (223.204.52.31) on 2013-09-01 09:59

 เธอมีเขา

#4453 By ชัชชญา (223.204.52.31) on 2013-09-01 09:59

 เธอมีเขา

#4452 By ชัชชญา (223.204.52.31) on 2013-09-01 09:58

Easter egg cell hunts stuff your diary

#4451 By www.weklyd.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=113248 (27.159.206.112) on 2013-08-31 01:12

?board=*

#4450 By maillot domicile (202.103.133.104) on 2013-08-29 17:34

/forum/user/

#4449 By gucci (202.105.61.29) on 2013-08-27 00:45