สรุปประวัติศาสตร์สากล

posted on 20 Feb 2012 22:11 by 406dmsu in Summary directory Fiction, Tech, Knowledge
สรุปประวัติศาสตร์สากล
 
ตามหลักสากล ยุคประวัติศาสตร์จะเริ่มนับตรงที่มนุษย์เริ่มมีการจดบันทึกเหตุการณ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนก่อนหน้านั้นก็จะเรียกว่า “ยุคก่อนประวัติศาสตร์”  ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตราบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอน
ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เยอะมาก เพราะมีเพียงแค่หลักฐานทางวัตถุบางชิ้น และก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ด้วย
   ส่วนยุคประวัติศาสตร์นั้น ค่อนข้างชัดเจนกว่า แต่ก็ใช่ว่าจะทั้งหมด เพราะเมื่อมีการศึกษาประวัติศาสตร์กันมากขึ้น ก็ทำให้รู้ว่า เราเคยเข้าใจผิดอะไรหลาย ๆ อย่างมานาน และต้องเปลี่ยนความเข้าใจทางประวัติศาสตร์กันใหม่อยู่หลายครั้งก็มีซึ่งการแบ่งสมัยในยุคประวัติศาสตร์จะแบ่งโดยใช้เหตุการณ์สำคัญที่ถือเป็นจุดเปลี่ยน
ของยุคสมัยเป็นตัวแบ่ง ซึ่งมีคนแบ่งเอาไว้หลายแนวทาง เพราะมันไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจน
ให้เราเห็น แต่ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น
  
 ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ (Ancient History) สมัยนี้นักประวัติศาสตร์มักจะรวมเอาเหตุการณ์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เข้าไปด้วย สมัยนี้ส่วนมากมักจะให้สิ้นสุดลงพร้อมกับการล่มสลาย

ของอาณาจักรโรมันตะวันตก ซึ่งเสียให้แก่เยอรมันในปีค.ศ. 476

 

ประวัติศาสตร์สมัยกลาง (Medieval History) เริ่มเมื่อปีค.ศ. 476 แต่ระยะเวลาสิ้นสุดนั้น บางกลุ่มถือเอาตอนที่กรุงสแตนติโนเปิลตกเป็นของพวกเติร์ก ในปีค.ศ.1453 แต่บางกลุ่มก็ถือว่าสิ้นสุดเมื่อมีการค้นพบทวีปอเมริกา ในปีค.ศ. 1492 และบางกลุ่มก็ถือว่าสิ้นสุดลงพร้อมกับการเริ่มต้นการปฏิรูปต่างๆ ในยุโรป

 

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (Modern History) เริ่มตั้งแต่การสิ้นสุดของประวัติศาสตร์สมัยกลางจนถึงปัจจุบัน แต่ก็มีบางกลุ่มที่ถือว่าสมัยนี้สิ้นสุดในราวค.ศ. 1900 และได้แบ่งออกเป็นอีกสมัยหนึ่งคือ ประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดประวัติศาสตร์สมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน เพราะระยะช่วงนี้ เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญ ๆ ขึ้นมากมาย มีรายละเอียดที่มากจนสามารถแบ่งออกเป็นอีกสมัยหนึ่งได้
 
ส่วนเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาตร์นั้น มีการแบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภทคือ หลักฐานที่เป็นวัตถุ (Material Remains)
กับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Written accounts)

ก่อน 4,000 ปีมาแล้ว หรือในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก็จะมีแต่หลักฐานแบบแรกเพียงอย่างเดียว ก็ต้องใช้การสันนิษฐานประกอบเข้าไปจึงจะมองเห็นสภาพของยุคนั้นได้

ในยุคต่อมาคือยุคประวัติศาสตร์ถึงจะมีหลักฐานแบบที่สอง ซึ่งจะชัดเจนถูกต้องหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้จดบันทึกด้วย

 

**หลักฐานทั้ง 2 ประเภทถ้าเราสามารถหามาประกอบกันได้ก็จะยิ่งทำให้เราสันนิษฐานสภาพทั่วไปและเหตุการณ์ที่เกิดในยุคสมัยนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

 

ยุคหินเก่า (Paleolithic Age หรือ Old Stone Age) 
            1. อายุประมาณ 2 ล้านปีก่อนคริสต์ศักราช
           2. ดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และเก็บผลไม้ป่า
            3. อาศัยตามถ้ำหรือที่พักหยาบๆ
            4. พึ่งพาธรรมชาติและไม่เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ
            5. รู้จักใช้ไฟ
            6. ประกอบพิธีฝังศพอันเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนา
            7.ภาพจิตรกรรมผนังถ้ำตามความเชื่อและพิธีกรรม

ยุคหินกลาง (Mesolithic Age หรือ Middle Stone Age)
                 1.
อายุประมาณ 8 พันปีก่อนคริสต์ศักราช
                   2.
เริ่มรู้จักเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์แบบง่ายๆ
                   3.
ภาพจิตรกรรมผนังถ้ำมีความซับซ้อนมากขึ้น  จุดมุ่งหมายเพื่อพิธีกรรมความเชื่อเรื่องวิญญาณ
                   4.
มีพิธีกรรมเกี่ยวกับพระ

ยุคหินใหม่

            1. อายุประมาณ 4 พันปีก่อนคริสต์ศักราช
            2. ผลิตอาหารได้เอง  รู้จักเก็บกักอาหาร  หยุดเร่ร่อน
            3. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยหินประณีตขึ้น
            4. รู้จักการทอผ้า  เครื่องปั้นดินเผา  ทำเครื่องทุ่นแรง เช่น การเสียดสี ให้เกิดไฟ การประดิษฐ์เรือ
            5. รวมกลุ่มเกษตรกรรมเป็นหมู่บ้าน มีการจัดระเบียบเพื่อควบคุม สังคม มีหัวหน้าชุมชน
            6. อนุสาวรีย์หิน (Stonechenge) ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นงาน สถาปัตยกรรมของมนุษย์  เชื่อว่าสร้างเพื่อคำนวณทางดาราศาสตร์พิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือบูชาพระอาทิตย์

กรีก

 
กรีก เป็นเชื้อสายอินโด ยูโรเปี้ยน เรียกวัฒนธรรมตนเองว่า เฮเลนนีส (Hellenes)
เรียกบ้านเมืองตนเองว่า
เฉลลัส (Hellas)
- มีศูนย์กลางอยู่ที่เอเธนส์ มีการปกครองแบบนครรัฐ  ศูนย์กลางของนครรัฐอยู่ที่   อะโครโปลิส " 
มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ามาก
  การเดินทางไปค้าขายกับดินแดนต่างๆ  ทำให้ชาวกรีกมีโลกทัศน์กว้างขวางและรับวัฒนธรรมจากดินแดนต่างๆ ทำให้ชาวกรีกเป็นคนอยากรู้อยากเห็น เชื่อมั่นในเหตุผล เชื่อในดุลพินิจของตน ส่งผลต่อแนวคิดมนุษย์นิยม (Humanism)
- สนใจในธรรมชาตินิยม (Naturalism) นับถือเทพเจ้าหลายองค์  แต่มีอิสรภาพทางความคิด 
เพราะศาสนาไม่มีอิทธิพลวิถีเหนือชีวิตของคนในสังคมมากนัก
- แนวคิดประชาธิปไตย มนุษย์ปกครองแบบนครรัฐอิสระ เช่น นครรัฐเอเธนส์ ปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง  โดยพลเมืองชายที่เป็นเจ้าของที่ดินและเกิดในนครรัฐจะมีสิทธิในการปกครอง มีสิทธิในการเข้าประชุมสภาราษฎร

อารยธรรมของกรีกซึ่งเป็นรากฐานของอารยธรรมตะวันตกในปัจจุบัน ได้แก่ 

สถาปัตยกรรม

      

  - เน้นความยิ่งใหญ่ เรียบง่าย กลมกลืน 

         - ไอโอนิค

          - โดรินเซียน

          ประติมากรรม

         - เป็นการปั้นที่เป็นสัดส่วนและสรีระที่เป็นมนุษย์จริง  การเปลือยกายเป็นการแสดงออก     ถึงความงามของมนุษย์ตามธรรมชาติ เช่น นักขว้างจักร

 สมัยกลาง       

เริ่มตั้งแต่อาณาจักรโรมันล่มสลายในปี ค.ศ.476  ศตวรรษที่ 5-15  เนื่องจากการรุกรานของ
อนารยชนเผ่าติวตัน  อำนาจทางการเมืองกระจัดกระจาย  ความวุ่นวายทางการเมืองทำให้ผู้คน
หันมายึดศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และให้ความหวังกับคนในสังคมว่าจะได้ไปเสวยสุขกับพระเจ้าบนสวรรค์หรือมุ่งหวังชีวิตที่ดีกว่าในโลกหน้า

 ลักษณะสังคม  เป็นสังคมในลัทธิฟิวดัล  ซึ่งคนในสังคมมีความสัมพันธ์ในฐานะเจ้าของที่ดินและ      ทาสติดที่ดิน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
  1. พระเป็นผู้มีบทบาทมาก  เพราะเป็นศูนย์ของความเชื่อ  ความศรัทธาในศาสนาของ   ประชาชน  พระสันตปาปาที่กรุงโรมมีอำนาจสูงสุด  พระที่มีฐานะรองลง
มาก็จะทำหน้าที่ต่างๆ
  ตามขอบเขตการปกครอง เช่น สั่งสอนประชาชน เก็บภาษีอากร ฯลฯ
  2. ชนชั้นปกครอง  ได้แก่  กษัตริย์  ขุนนาง  และอัศวิน  ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน  มีชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือย
  3. สามัญชน  ได้แก่  ชาวนาและทาสติดที่ดิน  ที่ต้องทำงานหนักหาเลี้ยงชีพภายใต้อำนาจสิทธิ์ขาดและการคุ้มครองจากเจ้าของที่ดิน  ไม่ค่อยมีการปรับปรุงที่ดินเพื่อการเกษตร  ผลผลิตไม่พอเพียงกับความต้องการของชุมชน

การศึกษา  

เน้นด้านเทววิทยาและขยายการศึกษาไปสู่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยอิทธิพลศิลปะมุสลิม

        - จิตรกรรม  ได้แก่  งานเขียนลวดลายเรขาคณิต  ลวดลายดอกไม้
        - หัตถกรรม  ได้แก่  เครื่องปั้นดินเผา  เครื่องโลหะ  เครื่องทองเหลือง
        - วรรณกรรม  ได้แก่  นิทานอาหรับราตรี  รุไบยาดของโอมาร์ คัยยัม

สมัยใหม่

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

1. ด้านเศรษฐกิจ  เกิดการตื่นตัวทางการค้า  มีการสำรวจดินแดนใหม่ๆ  (Age of Discovery)
2.
กำเนิดชนชั้นกลาง  คือ  พ่อค้าและปัญญาชน  ความเสื่อมของระบบฟิวดัล  พระและขุนนางถูกลดบทบาท
3. การปกครองเปลี่ยนไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เกิดแนวคิดความเป็นรัฐชาติ
4. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์  เรียกยุคนี้ว่า  Age of Reason และ Age of Enlightenment
5.
การปฏิรูปศาสนา  เกิดนิกายโปรเตสแตนท์  โดย มาร์ติน ลูเธอร์

ศิลปะสมัยใหม่  ( Modern Art )

  1. ศิลปะจินตนิยม  ( Romanticism )  ค.ศ.1800-1900

  2. ศิลปะสัจนิยม  ( Realisticismกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19

  3. ศิลปะลัทธิประทับใจ  ( Impressionism )  ศิลปะแห่งความงดงามของประกายแสงและสี

  4. ศิลปะลัทธิประทับใจใหม่  ( Neo-Impressionism )  สีจากแสงสเปกตรัมมาสู่อนุภาค

  5. ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง  ( Post-Impressionism )

  6. ศิลปะลัทธิบาศกนิยม  ( Cubism )  ค.ศ.1907-1910

  7. ศิลปะลัทธิเหนือจริง  ( Surrealism )  ศิลปกรรมที่เปิดเผยความฝัน

  และจิตใต้สำนึก

  8. ศิลปะลัทธินามธรรม  ( Abstractionism )  ศิลปะไร้รูปลักษณ์
Comment

Comment:

Tweet

#1266 By (202.29.176.15|202.29.176.15) on 2014-07-24 14:23

#1265 By (202.29.176.15|202.29.176.15) on 2014-07-24 14:23

อ่านแล้วเข้าใจดีค่ะ แต่น่าจะมี สมัยโบราณ 6000-    สมัยกลาง ศตวรรษที่ 11 - 21  ร่วมสมัย ศตวรรษที่ 21 - พ.ศ 2488

#1264 By ประภาพรรณ (202.29.176.15|202.29.176.15) on 2014-07-24 14:23

<a href="http://www.atlantysexceptiontrailers.com" title="Jordan pas cher"><strong>Jordan pas cher</strong></a><br /> gyeskhdmio <a href="http://www.destinationpros.com" title="Birkenstock Outlet"><strong>Birkenstock Outlet</strong></a><br /> byecdtwz <a href="http://middlebranchcollision.com" title="Birkenstock Outlet"><strong>Birkenstock Outlet</strong></a><br /> oedmushv <a href="http://www.calcoelectric.com" title="Birkenstock Sale"><strong>Birkenstock Sale</strong></a><br /> pnpxwh <a href="http://www.imsinfinitymarketing.com" title="Birkenstock Gizeh"><strong>Birkenstock Gizeh</strong></a><br /> weahlsi <a href="http://dlfbergamo.it" title="Birkenstock Sale"><strong>Birkenstock Sale</strong></a><br /> ntnkoj <a href="http://ds4.it" title="Birkenstock Outlet"><strong>Birkenstock Outlet</strong></a><br /> ctgrnbj <a href="http://edilcrivicich.it" title="Birkenstock Gizeh"><strong>Birkenstock Gizeh</strong></a><br /> qcxeloecla <a href="http://angelconsulting.it" title="Jordan pas cher"><strong>Jordan pas cher</strong></a><br /> hnzetcyz <a href="http://balancesystems.it" title="Jordan pas cher"><strong>Jordan pas cher</strong></a><br /> jwsibjfdq <a href="http://bravihotel.it" title="Jordan pas cher"><strong>Jordan pas cher</strong></a><br /> xzowtfsc <a href="http://achillea-fleurs.com" title="Jordan pas cher"><strong>Jordan pas cher</strong></a><br /> nycigqpzqaw
http://www.sardonyxcat.ru

#1263 By http://www.sardonyxcat.ru (27.159.199.243|27.159.199.243) on 2014-06-01 06:45

ϡ | - ֶΤˤΤˤäƤΤˤ٤Ƥȫ󤢤ʤҪΤȤdidnˤĤƒtl„֪äƤ롣ԫgҊ뤳lL eO kҊ

#1262 By http://www.059455.com (175.44.56.163|175.44.56.163) on 2014-04-04 15:53

Hi there, everything ????????????????????? | 406-Dmsu is going sound here and ofcourse every one is sharing facts, that actually fine, keep up writing.

#1261 By canada goose jakke toronto (110.89.53.196) on 2013-11-15 10:15

I noticed your site lost rank in google... I can help! http://goo.gl/Y1VyCb

#1260 By seovps (173.208.129.147, 87.255.69.228) on 2013-11-15 05:30

Ciao ??colleghi,pignolo articolo e Nizza sollecitando in questo luogo ????????????????????? | 406-Dmsu,sono genuinamente godere di questi.

#1259 By Hogan Rebel (222.77.200.112) on 2013-11-15 04:55

ߤƷ|󥯥` s,moncler 祢,󥯥` ٥ Բ,moncler ,moncler 󥸥㥱å ,moncler եꥢ ,moncler 交.

#1258 By 󥯥`n (120.33.216.74) on 2013-11-15 04:45

You must have encounter, consequently sole purchase from in a place you can try.
www.sweatyb.com/node/3 http://www.sweatyb.com/node/3

#1257 By www.sweatyb.com/node/3 (120.37.225.227) on 2013-11-15 04:35

Ciao ??a tutti,il YouTube registrazione che ????????????????????? | 406-Dmsu pubblicato su in questo frangente ha realmente buono accanto a con Nizza funzione

#1256 By piumini parajumpers (222.77.200.112) on 2013-11-15 04:20

Awesome! Its really remarkable ????????????????????? | 406-Dmsu , I have got much clear idea regarding from this piece of writing.

#1255 By canadian goose outwear (110.89.53.196) on 2013-11-15 04:13

Oh! Wow its actually a comical and jockey ????????????????????? | 406-Dmsu posted here. thanks for sharing it.

#1254 By oakley outlet (27.153.229.4) on 2013-11-15 03:15

It is exactly what provided me with the thought carryout a new recipke that could be a blend involving 2 terrific truffles.
australian made ugg boots http://www.roblapark.com

#1253 By australian made ugg boots (23.244.125.125) on 2013-11-15 02:51

󥯥` 󼤰ͨ؜n,󥯥` ,󥯥` ,󥯥` ǥ`, 󥯥` , ֱӵꡢDzǷ 裡Ǥṩޤ.һĤ,~ʮץ饹Ǥ.

#1252 By 󥯥` ȥå (120.33.216.74) on 2013-11-15 02:46

Si vous allez pour le mieux Most Excellent beaux je faire, uniquement payer une visite rapide site ????????????????????? | 406-Dmsu tous les jours en qualit contenu, grace

#1251 By Canada oose Solde (117.26.252.190) on 2013-11-15 02:17

Hahahahahahaha, this politics related YouTube video is in fact so humorous, I loved it. Thanks in support of sharing this ????????????????????? | 406-Dmsu .

#1250 By canada goose jakke (110.89.53.196) on 2013-11-15 01:46

Hi there, I want to subscribe for this web site ????????????????????? | 406-Dmsu to get newest updates, therefore where can i do it please assist.

#1249 By Skull scarf Alexander Mcqueen (110.89.26.96) on 2013-11-15 01:33

If any one desires to be a successful blogger, after that he/she must look at this article ????????????????????? | 406-Dmsu , since it includes al} methods related to that.

#1248 By canadian goose outwear (110.89.53.196) on 2013-11-15 01:28

Hahahaha, what a comic this ????????????????????? | 406-Dmsu YouTube record is! We are still laughing, thanks to admin who had posted at this web site.

#1247 By moncler uk (27.153.229.4) on 2013-11-15 00:19

󥯥` 󼤰ͨ؜n,󥯥` ,󥯥` ,󥯥` ǥ`, 󥯥` , ֱӵꡢDzǷ 裡Ǥṩޤ.һĤ,~ʮץ饹Ǥ.

#1246 By 󥯥`롡ȥå (120.33.216.74) on 2013-11-14 23:44

Hahahahahahaha,questa politica relativo video di YouTube realmente comico I amato esso. Grazie a favore di condivisione di questa ????????????????????? | 406-Dmsu .

#1245 By Hogan interactive (222.77.200.112) on 2013-11-14 19:56

Cet morceau d'criture ????????????????????? | 406-Dmsu cadeaux claire ide en faveur de les nouveaux Visiteurs des blogs, qui en fait rellement comment faire courir un blog.

#1244 By Canada Goose Homme (117.26.252.190) on 2013-11-14 16:14

I am also commenting to make you understand what a fantastic experience my wife's daughter obtained studying your blog. She learned plenty of issues, not to mention what it is like to possess a marvelous giving nature to let men and women very easily master specified impossible topics. You actually exceeded readers' expectations. I appreciate you for producing these invaluable, healthy, revealing not to mention unique tips about the topic to Emily.

#1243 By ֥ܩ`ڥ (27.159.254.132) on 2013-11-14 12:55

One | mɤ ƥ˥å M Web ????????????????????? | 406-Dmsu ϤΥȤͶ夷Ƥe ǥ쥯ȥ󥯤ʤΥ֥ک`ȡ

#1242 By 륤 ????ȥ (117.26.253.182) on 2013-11-14 11:32

Hello to every single one, its really a pleasant for me to pay a quick visit this web site ????????????????????? | 406-Dmsu , it consists of helpful Information.

#1241 By Pink Bailey Bow Ugg (110.85.100.128) on 2013-11-14 09:34

Щ`Х`1856O졢ӢҤιoǤ @٩`Щ`Х`Хå^ȥʮꡢЩ`Х`rӋb쥤󥳩`ȡ㡢`աƽλϤӢ΁yĤʸFʥǥ{rԽ֥ɤˤʤ褦ˡo ...

#1240 By Щ`Х`ޥե` (110.89.27.14) on 2013-11-14 08:30

ߤƷ|󥯥` s,moncler 祢,󥯥` ٥ Բ,moncler ,moncler 󥸥㥱å ,moncler եꥢ ,moncler 交.

#1239 By 󥯥`롡ȥå (120.33.216.74) on 2013-11-14 08:17

I think the admin of this ????????????????????? | 406-Dmsu is really working hard in support of his site, for the reason that here every material is quality based data.

#1238 By Plumas Moncler (110.85.100.128) on 2013-11-14 08:00

Щ`Х` ޥե`ȫͨ؜åפ^ͨ؜؜󤬜dconeco.netͥͥåȣʤ餪̽ΥЩ`Х` ޥե`äҊĤޤ

#1237 By Щ`Х`` (110.89.27.14) on 2013-11-14 07:58

It very easy to find out any matter on net as compared to textbooks, as I fount this article ????????????????????? | 406-Dmsu at this website.

#1236 By Coach Outlet (110.89.26.96) on 2013-11-14 07:09

󥯥` MonclerΥե륵ȡ󥯥`ϡե󥹰k եå֥ɤǤȤǤϡ󥯥`֥ɤΥǥ`?󥺷 ȡQäƤޤ

#1235 By 󥯥` 2014 ﶬ (120.33.216.74) on 2013-11-14 06:26

󥯥`Υ󥸥㥱åȤُ뤷ޤܤ˾Фꡢ| Ȥ郎तȤɤǹŤ西йŤُ뤷Ƥߤޤեu 100%줹̥⥳⥳Ǥ

#1234 By 󥯥` 2014 (120.33.216.74) on 2013-11-14 06:14

? ????????????????????? | 406-Dmsu ݥ |ʤϤͨd^SᤢʤΕzߤǤ⤢?????ȤǤޤ뤤 y?????ȤǤ

#1233 By ????ȥ Хå (117.26.253.182) on 2013-11-14 05:55

Щ`Х` ޥե` S,Щ`Х`Burberry¥ƥͨ؜Щ`Х`Burberryζ ձδɡyʥƥΥХ`餤礯ͨ؜?ݔУ

#1232 By Щ`Х` ȥ` (110.89.27.14) on 2013-11-14 04:00

Hahahahahahaha, this politics related YouTube video is actually so humorous, I loved it. Thanks in support of sharing this ????????????????????? | 406-Dmsu .

#1231 By Oakley Sale (27.159.207.172) on 2013-11-14 03:22

ɐۤ Хå󥯥` ȥå,moncler ů,moncler ޥե` ,󥯥` ݔ,󥯥` ǥ` ͥө`, 󥯥` ԥ`ƥ`,moncler Ҋ֤.

#1230 By 󥯥`n (120.33.216.74) on 2013-11-14 02:54

Щ`Х` ޥե` S,Щ`Х`Burberry¥ƥͨ؜Щ`Х`Burberryζ ձδɡyʥƥΥХ`餤礯ͨ؜?ݔУ

#1229 By Щ`Х` ޥե` Ů (110.89.27.14) on 2013-11-14 00:14

󥯥` Х,󥯥` ܩ`,󥯥` ޥ , 󥯥` `,moncler ؤ,󥯥` ǥ` Хǥ, 󥯥` ·.

#1228 By 󥯥`n (120.33.216.74) on 2013-11-13 23:55

Superb, what a web site it is! This webpage ????????????????????? | 406-Dmsu gives valuable facts to us, keep it up.

#1227 By canadian goose outwear (110.85.100.128) on 2013-11-13 23:09

Hi to every body, it my first pay a quick visit of this web site; this webpage ????????????????????? | 406-Dmsu carries amazing and actually good stuff in favor of visitors.

#1226 By Coach handbags outlet online (27.159.207.172) on 2013-11-13 17:51

Coach Bags Not just a single thing considerably better well suited for you Undertake don these folks right from tranquil family meetings.

#1225 By http://www.noraszabo.com/p-622.html (208.177.76.11) on 2013-11-13 16:38

Cet article ????????????????????? | 406-Dmsu prvoit claire ide con?us pour les nouveaux Visiteurs des blogs, qui rellement rellement comment faire blogging.

#1224 By CanadaGooseHomme (27.153.230.129) on 2013-11-13 16:24

Bonjour, Le tout ????????????????????? | 406-Dmsu va Son ici et bien s?r tout le monde est le partage donnes, que vraiment vraiment bien excellente, gardez l'criture.

#1223 By CanadaGooseHomme (27.153.230.129) on 2013-11-13 15:25

˽ϤҊ WebȤ򥵥 ????????????????????? | 406-Dmsu ֤ĤФ餷 Ʒ|``քӻ ӥǥ`ȥꥢ롢˽ϤΤ٤ƤOҕ뤳ȤQ᤿

#1222 By 륤 ????ȥ (117.26.253.182) on 2013-11-13 12:26

What's up to all, the YouTube video that ????????????????????? | 406-Dmsu is posted at at this juncture has in fact fastidious quality along with pleasant audio feature

#1221 By Isabel Marant Sneaker (27.159.207.172) on 2013-11-13 09:20

Downloading stuff from this website is as trouble-free |as clicking the mouse rather than other websites which transfer me here and there on the pages ????????????????????? | 406-Dmsu .

#1220 By Coach Sale (110.89.26.96) on 2013-11-13 09:03

What a funny blog! I actually ????????????????????? | 406-Dmsu enjoyed watching this comic video with my family unit as well as together with my friends.

#1219 By Ugg Outlet UK (110.85.100.128) on 2013-11-13 08:44

Every weekend i used to go to see this web site ????????????????????? | 406-Dmsu , for the reason that i wish for enjoyment, since this this web site conations really good funny stuff too.

#1218 By canadian goose outwear (110.85.100.128) on 2013-11-13 07:15

C'est pas ma premire fois aller voir ce site, je suis Visiter cette site Dailly et obtenir Nice donnes ????????????????????? | 406-Dmsu d'ici chaque jour.

#1217 By Monster (27.153.230.129) on 2013-11-13 06:04