สรุปประวัติศาสตร์สากล

posted on 20 Feb 2012 22:11 by 406dmsu in Summary directory Fiction, Tech, Knowledge
สรุปประวัติศาสตร์สากล
 
ตามหลักสากล ยุคประวัติศาสตร์จะเริ่มนับตรงที่มนุษย์เริ่มมีการจดบันทึกเหตุการณ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนก่อนหน้านั้นก็จะเรียกว่า “ยุคก่อนประวัติศาสตร์”  ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตราบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอน
ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เยอะมาก เพราะมีเพียงแค่หลักฐานทางวัตถุบางชิ้น และก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ด้วย
   ส่วนยุคประวัติศาสตร์นั้น ค่อนข้างชัดเจนกว่า แต่ก็ใช่ว่าจะทั้งหมด เพราะเมื่อมีการศึกษาประวัติศาสตร์กันมากขึ้น ก็ทำให้รู้ว่า เราเคยเข้าใจผิดอะไรหลาย ๆ อย่างมานาน และต้องเปลี่ยนความเข้าใจทางประวัติศาสตร์กันใหม่อยู่หลายครั้งก็มีซึ่งการแบ่งสมัยในยุคประวัติศาสตร์จะแบ่งโดยใช้เหตุการณ์สำคัญที่ถือเป็นจุดเปลี่ยน
ของยุคสมัยเป็นตัวแบ่ง ซึ่งมีคนแบ่งเอาไว้หลายแนวทาง เพราะมันไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจน
ให้เราเห็น แต่ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น
  
 ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ (Ancient History) สมัยนี้นักประวัติศาสตร์มักจะรวมเอาเหตุการณ์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เข้าไปด้วย สมัยนี้ส่วนมากมักจะให้สิ้นสุดลงพร้อมกับการล่มสลาย

ของอาณาจักรโรมันตะวันตก ซึ่งเสียให้แก่เยอรมันในปีค.ศ. 476

 

ประวัติศาสตร์สมัยกลาง (Medieval History) เริ่มเมื่อปีค.ศ. 476 แต่ระยะเวลาสิ้นสุดนั้น บางกลุ่มถือเอาตอนที่กรุงสแตนติโนเปิลตกเป็นของพวกเติร์ก ในปีค.ศ.1453 แต่บางกลุ่มก็ถือว่าสิ้นสุดเมื่อมีการค้นพบทวีปอเมริกา ในปีค.ศ. 1492 และบางกลุ่มก็ถือว่าสิ้นสุดลงพร้อมกับการเริ่มต้นการปฏิรูปต่างๆ ในยุโรป

 

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (Modern History) เริ่มตั้งแต่การสิ้นสุดของประวัติศาสตร์สมัยกลางจนถึงปัจจุบัน แต่ก็มีบางกลุ่มที่ถือว่าสมัยนี้สิ้นสุดในราวค.ศ. 1900 และได้แบ่งออกเป็นอีกสมัยหนึ่งคือ ประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดประวัติศาสตร์สมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน เพราะระยะช่วงนี้ เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญ ๆ ขึ้นมากมาย มีรายละเอียดที่มากจนสามารถแบ่งออกเป็นอีกสมัยหนึ่งได้
 
ส่วนเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาตร์นั้น มีการแบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภทคือ หลักฐานที่เป็นวัตถุ (Material Remains)
กับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Written accounts)

ก่อน 4,000 ปีมาแล้ว หรือในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก็จะมีแต่หลักฐานแบบแรกเพียงอย่างเดียว ก็ต้องใช้การสันนิษฐานประกอบเข้าไปจึงจะมองเห็นสภาพของยุคนั้นได้

ในยุคต่อมาคือยุคประวัติศาสตร์ถึงจะมีหลักฐานแบบที่สอง ซึ่งจะชัดเจนถูกต้องหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้จดบันทึกด้วย

 

**หลักฐานทั้ง 2 ประเภทถ้าเราสามารถหามาประกอบกันได้ก็จะยิ่งทำให้เราสันนิษฐานสภาพทั่วไปและเหตุการณ์ที่เกิดในยุคสมัยนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

 

ยุคหินเก่า (Paleolithic Age หรือ Old Stone Age) 
            1. อายุประมาณ 2 ล้านปีก่อนคริสต์ศักราช
           2. ดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และเก็บผลไม้ป่า
            3. อาศัยตามถ้ำหรือที่พักหยาบๆ
            4. พึ่งพาธรรมชาติและไม่เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ
            5. รู้จักใช้ไฟ
            6. ประกอบพิธีฝังศพอันเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนา
            7.ภาพจิตรกรรมผนังถ้ำตามความเชื่อและพิธีกรรม

ยุคหินกลาง (Mesolithic Age หรือ Middle Stone Age)
                 1.
อายุประมาณ 8 พันปีก่อนคริสต์ศักราช
                   2.
เริ่มรู้จักเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์แบบง่ายๆ
                   3.
ภาพจิตรกรรมผนังถ้ำมีความซับซ้อนมากขึ้น  จุดมุ่งหมายเพื่อพิธีกรรมความเชื่อเรื่องวิญญาณ
                   4.
มีพิธีกรรมเกี่ยวกับพระ

ยุคหินใหม่

            1. อายุประมาณ 4 พันปีก่อนคริสต์ศักราช
            2. ผลิตอาหารได้เอง  รู้จักเก็บกักอาหาร  หยุดเร่ร่อน
            3. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยหินประณีตขึ้น
            4. รู้จักการทอผ้า  เครื่องปั้นดินเผา  ทำเครื่องทุ่นแรง เช่น การเสียดสี ให้เกิดไฟ การประดิษฐ์เรือ
            5. รวมกลุ่มเกษตรกรรมเป็นหมู่บ้าน มีการจัดระเบียบเพื่อควบคุม สังคม มีหัวหน้าชุมชน
            6. อนุสาวรีย์หิน (Stonechenge) ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นงาน สถาปัตยกรรมของมนุษย์  เชื่อว่าสร้างเพื่อคำนวณทางดาราศาสตร์พิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือบูชาพระอาทิตย์

กรีก

 
กรีก เป็นเชื้อสายอินโด ยูโรเปี้ยน เรียกวัฒนธรรมตนเองว่า เฮเลนนีส (Hellenes)
เรียกบ้านเมืองตนเองว่า
เฉลลัส (Hellas)
- มีศูนย์กลางอยู่ที่เอเธนส์ มีการปกครองแบบนครรัฐ  ศูนย์กลางของนครรัฐอยู่ที่   อะโครโปลิส " 
มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ามาก
  การเดินทางไปค้าขายกับดินแดนต่างๆ  ทำให้ชาวกรีกมีโลกทัศน์กว้างขวางและรับวัฒนธรรมจากดินแดนต่างๆ ทำให้ชาวกรีกเป็นคนอยากรู้อยากเห็น เชื่อมั่นในเหตุผล เชื่อในดุลพินิจของตน ส่งผลต่อแนวคิดมนุษย์นิยม (Humanism)
- สนใจในธรรมชาตินิยม (Naturalism) นับถือเทพเจ้าหลายองค์  แต่มีอิสรภาพทางความคิด 
เพราะศาสนาไม่มีอิทธิพลวิถีเหนือชีวิตของคนในสังคมมากนัก
- แนวคิดประชาธิปไตย มนุษย์ปกครองแบบนครรัฐอิสระ เช่น นครรัฐเอเธนส์ ปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง  โดยพลเมืองชายที่เป็นเจ้าของที่ดินและเกิดในนครรัฐจะมีสิทธิในการปกครอง มีสิทธิในการเข้าประชุมสภาราษฎร

อารยธรรมของกรีกซึ่งเป็นรากฐานของอารยธรรมตะวันตกในปัจจุบัน ได้แก่ 

สถาปัตยกรรม

      

  - เน้นความยิ่งใหญ่ เรียบง่าย กลมกลืน 

         - ไอโอนิค

          - โดรินเซียน

          ประติมากรรม

         - เป็นการปั้นที่เป็นสัดส่วนและสรีระที่เป็นมนุษย์จริง  การเปลือยกายเป็นการแสดงออก     ถึงความงามของมนุษย์ตามธรรมชาติ เช่น นักขว้างจักร

 สมัยกลาง       

เริ่มตั้งแต่อาณาจักรโรมันล่มสลายในปี ค.ศ.476  ศตวรรษที่ 5-15  เนื่องจากการรุกรานของ
อนารยชนเผ่าติวตัน  อำนาจทางการเมืองกระจัดกระจาย  ความวุ่นวายทางการเมืองทำให้ผู้คน
หันมายึดศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และให้ความหวังกับคนในสังคมว่าจะได้ไปเสวยสุขกับพระเจ้าบนสวรรค์หรือมุ่งหวังชีวิตที่ดีกว่าในโลกหน้า

 ลักษณะสังคม  เป็นสังคมในลัทธิฟิวดัล  ซึ่งคนในสังคมมีความสัมพันธ์ในฐานะเจ้าของที่ดินและ      ทาสติดที่ดิน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
  1. พระเป็นผู้มีบทบาทมาก  เพราะเป็นศูนย์ของความเชื่อ  ความศรัทธาในศาสนาของ   ประชาชน  พระสันตปาปาที่กรุงโรมมีอำนาจสูงสุด  พระที่มีฐานะรองลง
มาก็จะทำหน้าที่ต่างๆ
  ตามขอบเขตการปกครอง เช่น สั่งสอนประชาชน เก็บภาษีอากร ฯลฯ
  2. ชนชั้นปกครอง  ได้แก่  กษัตริย์  ขุนนาง  และอัศวิน  ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน  มีชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือย
  3. สามัญชน  ได้แก่  ชาวนาและทาสติดที่ดิน  ที่ต้องทำงานหนักหาเลี้ยงชีพภายใต้อำนาจสิทธิ์ขาดและการคุ้มครองจากเจ้าของที่ดิน  ไม่ค่อยมีการปรับปรุงที่ดินเพื่อการเกษตร  ผลผลิตไม่พอเพียงกับความต้องการของชุมชน

การศึกษา  

เน้นด้านเทววิทยาและขยายการศึกษาไปสู่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยอิทธิพลศิลปะมุสลิม

        - จิตรกรรม  ได้แก่  งานเขียนลวดลายเรขาคณิต  ลวดลายดอกไม้
        - หัตถกรรม  ได้แก่  เครื่องปั้นดินเผา  เครื่องโลหะ  เครื่องทองเหลือง
        - วรรณกรรม  ได้แก่  นิทานอาหรับราตรี  รุไบยาดของโอมาร์ คัยยัม

สมัยใหม่

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

1. ด้านเศรษฐกิจ  เกิดการตื่นตัวทางการค้า  มีการสำรวจดินแดนใหม่ๆ  (Age of Discovery)
2.
กำเนิดชนชั้นกลาง  คือ  พ่อค้าและปัญญาชน  ความเสื่อมของระบบฟิวดัล  พระและขุนนางถูกลดบทบาท
3. การปกครองเปลี่ยนไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เกิดแนวคิดความเป็นรัฐชาติ
4. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์  เรียกยุคนี้ว่า  Age of Reason และ Age of Enlightenment
5.
การปฏิรูปศาสนา  เกิดนิกายโปรเตสแตนท์  โดย มาร์ติน ลูเธอร์

ศิลปะสมัยใหม่  ( Modern Art )

  1. ศิลปะจินตนิยม  ( Romanticism )  ค.ศ.1800-1900

  2. ศิลปะสัจนิยม  ( Realisticismกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19

  3. ศิลปะลัทธิประทับใจ  ( Impressionism )  ศิลปะแห่งความงดงามของประกายแสงและสี

  4. ศิลปะลัทธิประทับใจใหม่  ( Neo-Impressionism )  สีจากแสงสเปกตรัมมาสู่อนุภาค

  5. ศิลปะลัทธิประทับใจยุคหลัง  ( Post-Impressionism )

  6. ศิลปะลัทธิบาศกนิยม  ( Cubism )  ค.ศ.1907-1910

  7. ศิลปะลัทธิเหนือจริง  ( Surrealism )  ศิลปกรรมที่เปิดเผยความฝัน

  และจิตใต้สำนึก

  8. ศิลปะลัทธินามธรรม  ( Abstractionism )  ศิลปะไร้รูปลักษณ์
Comment

Comment:

Tweet

#1266 By (202.29.176.15|202.29.176.15) on 2014-07-24 14:23

#1265 By (202.29.176.15|202.29.176.15) on 2014-07-24 14:23

อ่านแล้วเข้าใจดีค่ะ แต่น่าจะมี สมัยโบราณ 6000-    สมัยกลาง ศตวรรษที่ 11 - 21  ร่วมสมัย ศตวรรษที่ 21 - พ.ศ 2488

#1264 By ประภาพรรณ (202.29.176.15|202.29.176.15) on 2014-07-24 14:23

<a href="http://www.atlantysexceptiontrailers.com" title="Jordan pas cher"><strong>Jordan pas cher</strong></a><br /> gyeskhdmio <a href="http://www.destinationpros.com" title="Birkenstock Outlet"><strong>Birkenstock Outlet</strong></a><br /> byecdtwz <a href="http://middlebranchcollision.com" title="Birkenstock Outlet"><strong>Birkenstock Outlet</strong></a><br /> oedmushv <a href="http://www.calcoelectric.com" title="Birkenstock Sale"><strong>Birkenstock Sale</strong></a><br /> pnpxwh <a href="http://www.imsinfinitymarketing.com" title="Birkenstock Gizeh"><strong>Birkenstock Gizeh</strong></a><br /> weahlsi <a href="http://dlfbergamo.it" title="Birkenstock Sale"><strong>Birkenstock Sale</strong></a><br /> ntnkoj <a href="http://ds4.it" title="Birkenstock Outlet"><strong>Birkenstock Outlet</strong></a><br /> ctgrnbj <a href="http://edilcrivicich.it" title="Birkenstock Gizeh"><strong>Birkenstock Gizeh</strong></a><br /> qcxeloecla <a href="http://angelconsulting.it" title="Jordan pas cher"><strong>Jordan pas cher</strong></a><br /> hnzetcyz <a href="http://balancesystems.it" title="Jordan pas cher"><strong>Jordan pas cher</strong></a><br /> jwsibjfdq <a href="http://bravihotel.it" title="Jordan pas cher"><strong>Jordan pas cher</strong></a&