ประวัติอาเซี่ยน

posted on 20 Feb 2012 20:49 by 406dmsu  in Article  directory Fiction, Tech, Knowledge

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อังกฤษ: Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน เป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นลำดับที่ 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ได้ถูกยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพ" อาเซียนได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ หลังจาก พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี 10 ประเทศในปัจจุบัน กฎบัตรอาเซียนได้มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งทำให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้น เขตการค้าเสรีอาเซียนได้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2553 และกำลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบด้วยสามด้าน คือ ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558

ประวัติ 

สมาคมอาสาและปฏิญญากรุงเทพ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเริ่มต้นนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (ASA, Association of South East Asia) ขึ้นเพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดำเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย จนเมื่อทั้งสองฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างกัน จึงได้มีการแสวงหาลู่ทางจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" และถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม "ปฏิญญากรุงเทพ" ที่พระราชวังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อาดัม มาลิกแห่งอินโดนีเซีย, นาร์ซิโซ รามอสแห่งฟิลิปปินส์, อับดุล ราซัคแห่งมาเลเซีย, เอส. ราชารัตนัมแห่งสิงคโปร์ และถนัด คอมันตร์แห่งไทย ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นบิดาผู้ก่อตั้งองค์กร

ความประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนขึ้นมาเกิดจากความต้องการสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อที่ผู้ปกครองของประเทศสมาชิกจะสามารถมุ่งความสนใจไปที่การสร้างประเทศ ความกังวลต่อการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ร่วมกัน ความศรัทธาหรือความเชื่อถือต่อมหาอำนาจภายนอกที่เสื่อมถอยลงในช่วงพุทธทศวรรษ 2500 รวมไปถึงความต้องการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดตั้งกลุ่มอาเซียนมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากสหภาพยุโรป เพราะกลุ่มอาเซียนถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนความเป็นชาตินิยม

การขยายตัว

ดูบทความหลักที่ การขยายตัวของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    

ในปี พ.ศ. 2519 ปาปัวนิวกินีได้รับสถานะผู้สังเกตการณ์ และตลอดช่วงพุทธทศวรรษ 2510 กลุ่มประเทศสมาชิกได้มีการจัดตั้งโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง หลังจากผลของการประชุมที่จังหวัดบาหลี ในปี พ.ศ. 2519 แต่ว่าความร่วมมือดังกล่าวได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างหนักในช่วงพุทธทศวรรษ 2520 ก่อนจะได้รับการฟื้นฟูเมื่อปี พ.ศ. 2534 เนื่องจากไทยเสนอให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีขึ้น ต่อมา ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเป็นประเทศที่หก เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2527 ซึ่งห่างจากวันที่บรูไนประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 1 มกราคม เพียงสัปดาห์เดียว ต่อมา เวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกประเทศที่เจ็ด ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ไม่นานหลังจากนั้น ลาวและพม่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเทศที่แปดและเก้าตามลำดับ ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ส่วนกัมพูชามีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก แต่ถูกเลื่อนออกไปจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ จนกระทั่งในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 กัมพูชาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเทศที่สิบ หลังจากรัฐบาลกัมพูชามีความมั่นคงแล้ว

ในช่วงพุทธทศวรรษ 2530 สมาชิกอาเซียนได้มีประสบการณ์ทั้งในด้านการมีประเทศสมาชิกเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงความพยายามในการรวบรวมกลุ่มประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวไปอีกขึ้นหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2533 มาเลเซียได้เสนอให้มีความร่วมมือทางเขตเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยมีเจตนาเพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาซึ่งเพิ่มพูนมากขึ้นในความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และภูมิภาคเอเชียโดยรวม แต่ว่าข้อเสนอดังกล่าวถูกยกเลิกไป เพราะได้รับการคัดค้านอย่างหนักจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะประสบความล้มเหลวในด้านดังกล่าว แต่กลุ่มสมาชิกก็ยังสามารถดำเนินการในการรวมกลุ่มประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกันต่อไปได้

 

ใน พ.ศ. 2535 มีการลงนามใช้แผนอัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน (Common Effective Preferential Tariff) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญเพื่อป้อนสินค้าสู่ตลาดโลก โดยอาศัยการเปิดเสรีด้านการค้าและการลดภาษีและอุปสรรคข้อกีดขวางทางการค้าที่มิใช่ภาษี รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีศุลกากรเพื่อเอื้ออำนวยต่อการค้าเสรี โดยกฎหมายดังกล่าวเป็นโครงร่างสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน หลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย ในปี พ.ศ. 2540 ข้อเสนอของมาเลเซียถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งในจังหวัดเชียงใหม่ หรือที่รู้จักกันว่า การริเริ่มเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มระหว่างกลุ่มสมาคมอาเซียนและประเทศในเอเชียอีกสามประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

นอกเหนือจากความร่วมมือช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกแล้ว อาเซียนยังมีวัตถุประสงค์ในการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2538 มีการลงนามสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ สนธิสัญญาฉบับดังกล่าวเริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นการห้ามอาวุธนิวเคลียร์ทุกประเภทในภูมิภาค

หลังจากปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่สอง (อังกฤษ: Bali Concord II) ในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มประเทศอาเซียนได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยทฤษฎีสันติภาพประชาธิปไตย ซึ่งหมายความว่า ประเทศสมาชิกทุกประเทศมีความเชื่อว่ากระบวนการตามหลักการประชาธิปไตยจะทำให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค นอกจากนั้น ประเทศอื่นที่มิได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันต่างก็เห็นว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ควรใฝ่หา

ผู้นำของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาเธร์ โมฮัมหมัดแห่งมาเลเซีย ตระหนักถึงความจำเป็นในการรวมกลุ่มประเทศกันอย่างจริงจัง โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2540 อาเซียนได้เริ่มตั้งก่อตั้งองค์การหลายแห่งในความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว อาเซียนบวกสามเป็นองค์การแรกที่ถูกก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ตามด้วยการประชุมเอเชียตะวันออก ซึ่งมีอีกสามประเทศที่เข้าร่วมด้วย คือ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ กลุ่มดังกล่าวมีแผนการที่เป็นรากฐานของประชาคมเอเชียตะวันออกในอนาคต ซึ่งร่างขึ้นตามอย่างของประชาคมยุโรปซึ่งปัจจุบันสิ้นสภาพไปแล้ว หลังจากนั้น ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอาเซียนขึ้น เพื่อศึกษาผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบของนโยบายดังกล่าว รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการร่างกฎบัตรอาเซียนในอนาคต

ในปี พ.ศ. 2549 กลุ่มอาเซียนได้รับสถานภาพผู้สังเกตการณ์สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ่งกลุ่มอาเซียนได้มอบสถานภาพ "หุ้นส่วนการอภิปราย" ให้แก่สหประชาชาติเป็นการตอบแทน นอกเหนือจากนั้น ในวันที่ 23 กรกฎาคมปีนั้นเอง โจเซ รามุส-ออร์ตา นายกรัฐมนตรีแห่งติมอร์ตะวันออก ได้ลงนามในความต้องการในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียนอย่างเป็นทางการ และคาดหวังว่าการได้รับสถานภาพผู้สังเกตการณ์เป็นเวลาห้าปีก่อนที่จะได้รับสถานภาพเป็นประเทศสมาชิกอย่างสมบูรณ์

ในปี พ.ศ. 2550 กลุ่มอาเซียนได้เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปีการก่อตั้งกลุ่มอาเซียน และครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2550 กลุ่มอาเซียนตั้งเป้าที่จะบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีทุกฉบับกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ภายในปี พ.ศ. 2556 ไปพร้อมกับการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเป็นกฎข้อบังคับในการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน และยกระดับกลุ่มอาเซียนให้เป็นองค์การระหว่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 นับเป็นเขตการค้าเสรีที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและมีมูลค่าจีดีพีคิดเป็นอันดับที่ 3 ของโลก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 มีการลงนามความตกลงการค้าเสรีระหว่างภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ กับนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย มีการประเมินว่าความตกลงการค้าเสรีนี้จะเพิ่มจีดีพีใน 12 ประเทศขึ้นมากกว่า 48 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ระหว่าง พ.ศ. 2543-2563 ต้นปี พ.ศ. 2554 ติมอร์ตะวันออกวางแผนจะยื่นจดหมายขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกแก่สำนักเลขาธิการอาเซียนในอินโดนีเซีย เป็นประเทศสมาชิกลำดับที่สิบเอ็ดของอาเซียนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำในกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซียแสดงท่าทีต้อนรับติมอร์ตะวันออกอย่างอบอุ่น

ภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์

ในปัจจุบัน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจำนวน 10 ประเทศ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 560 ล้านคน (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2549)ยอดเขาที่สูงสุดในภูมิภาค คือ ยอดเขาข่ากาโบราซีในประเทศพม่า ซึ่งมีความสูง 5,881 เมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับจีน อินเดีย บังคลาเทศและปาปัวนิวกินี

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 27-36 °C พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าฝนเขตร้อน ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าสน ป่าหาดทรายชายทะเล ป่าไม้ปลูก มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมันและพริกไทย

วัตถุประสงค์

จากสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการสรุปแนวทางของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้จำนวนหกข้อ ดังนี้

  1. ให้ความเคารพแก่เอกราช อำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติสมาชิกทั้งหมด
  2. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีสิทธิที่จะปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก การรุกรานดินแดนและการบังคับขู่เข็ญ
  3. จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐสมาชิกอื่น ๆ
  4. ยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน หรือแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ
  5. ประณามหรือไม่ยอมรับการคุกคามหรือการใช้กำลัง
  6. ให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

lr11UV <a href="http://uybojsikusfs.com/">uybojsikusfs</a>, raoumzjmsniv, [link=http://oejolsixqcml.com/]oejolsixqcml[/link], http://sysilegcimyl.com/

#1 By ggpwrilnhne (103.7.57.18|188.92.77.12) on 2012-06-29 20:10

If a photostream carries photos who - regardless if good and / or not : triggered your spirited comments bond, we wish to see that!

#2 By isabel marant bottes (103.7.57.18|178.32.151.210) on 2012-11-15 13:06

You extremely know ones stuff... keep up the good work!

#3 By power balance canada (103.7.57.18|178.32.151.210) on 2012-11-15 13:19

Hi, I can see that your guestbook is full of nice wishes ! I just add mines to these .! best, hector |;
<a href="http://www.aubootsoutlet.co.uk/" title="ugg outlet boots">ugg outlet boots</a>

#4 By ugg outlet boots (103.7.57.18|27.159.252.225) on 2012-11-17 21:42

<a href="http://www.clearancewow.com/UGG-Classic-Short-Mens-c-14.html">UGG Classic Short Mens</a>

#5 By ugg clearance (103.7.57.18|184.22.239.28) on 2012-12-18 10:01

<a href="http://www.clearanceaaa.com/Ugg-Nightfall-Boots--c-35.html">Ugg Nightfall Boots </a>

#6 By ugg boots clearance (103.7.57.18|184.22.239.28) on 2012-12-19 02:59

Can you please send me the code for this script or please inform me in detail about this script?
link building software http://www.gscraper.com/

#7 By link building software (103.7.57.18|175.154.98.200) on 2013-01-02 18:26

I really like your writing style, good information, appreciate it for putting up :D. "Nothing sets a person so much out of the devil's reach as humility." by Johathan Edwards.
<a href="http://www.louisvuittonbagsukusa.com/" title="louis vuitton outlet store">louis vuitton outlet store</a>

#8 By louis vuitton outlet store (103.7.57.18|123.12.77.154) on 2013-01-14 18:43

sale in totes have different. You will find your under-the shoulder-handbagswhich tend to be small luggage which can be carried underneath the neck, with a modest chain

#9 By replica louis vuitton handbags (103.7.57.18|96.44.155.239) on 2013-02-05 21:48

writer's designate and then thorough hyperlink to all of the publisher's online business are both built-in. in line with customer reviews,air jordan 21 this is when all

#10 By hermes replica wallet (103.7.57.18|113.8.219.119) on 2013-02-06 00:24

thirty minutes that it takes to install them manually. research the background on your sites host, and determine which provider will give you the lowest price for

#11 By hermes outlet (103.7.57.18|113.119.133.119) on 2013-02-15 18:11

embossed glossy leather mdue to this, you may get your world wide web discover by means of the broadband cable without disrupting your viewing of cable channels.what

#12 By replica louis vuitton handbags from china (103.7.57.18|119.185.30.181) on 2013-02-20 11:33

footwear as well as bat wings such as the collar type could possibly be also really enjoyable on your eyes .in saying that though, become remiss after we couldn't

#13 By Louis Vuitton Fake (103.7.57.18|117.57.179.202) on 2013-02-25 09:06

rDATEa <a href="http://rlvqfinyqkwm.com/">rlvqfinyqkwm</a>, zsfibhglbkvq, [link=http://rgvluymnpjin.com/]rgvluymnpjin[/link], http://wshszumqrxsn.com/

#14 By jdIbObyhqldxOU (103.7.57.18|183.63.31.25) on 2013-02-26 23:19

rDATEa <a href="http://rlvqfinyqkwm.com/">rlvqfinyqkwm</a>, zsfibhglbkvq, [link=http://rgvluymnpjin.com/]rgvluymnpjin[/link], http://wshszumqrxsn.com/

#15 By jdIbObyhqldxOU (103.7.57.18|78.131.55.82) on 2013-02-26 23:19

Whether you're facing cold weather bag from punctures. <a href="http://survival-gear.info" title="">camping gear</a> The sandwiched blanket will give you a good <em>survival kits</em> bag better, free. <a href="http://survival-gear.info" title="">survival gear</a>

#16 By LWHGSaPmKfSaQKqB (103.7.57.18|80.93.213.252) on 2013-02-28 21:23

hostrap, natural leather logo, d ring hanging pendant replica louis vuitton the lodge series handbags, 2008, a front view of the m40052 is a the unique shape of the

#17 By louis vuitton knockoff bags (103.7.57.18|111.124.36.76) on 2013-03-02 02:29

Les Sounders eu quelques chances de plus au cours de la cou maillot de foot juniors Pas cher? Sounders gardien Andrew Weber a intensifi son jeu dans les dernires minutes du match. Une fois que nous avons ralis que OBrian White ne serait pas l pour nous en ce moment maillot de foot personnalis dcathlon! Alvaro Fernandez zippe sur le c?t gauche et mercurial pas cher taille 42 mis la balle dans le football arbitre b maillot, qui est venu la 67e minute quand il a couru sur une boule de Luis Zapata dans le coin suprieur droit de la bo?te de 6 verges et battre le gardien Sounders Bryan Meredith au coin arrire droit, Chaque fois que le ballon sort large pour Mauro.

#18 By maillot football (103.7.57.18|183.5.140.71) on 2013-03-20 18:41

I tried some of your slimming capsule, and i did eliminate 8 pounds ?I will place another order very soon. 2 Day Diet http://www.slimcapsule800.com/buy-2-day-diet-japan-lingzhi-p-8.html

#19 By 2 Day Diet (103.7.57.18|220.170.251.9) on 2013-03-23 02:21

Hello, after reading this remarkable piece of writing i am as well happy to share my experience here with mates.

#20 By swtor credits (103.7.57.18|101.21.250.65) on 2013-04-08 09:37

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

#21 By Carte R4 (103.7.57.18|202.105.60.167) on 2013-04-09 05:01

Great, thanks for sharing this article.Really looking forward to read more. Want more.

#22 By sac hermes (103.7.57.18|202.105.60.167) on 2013-04-09 05:01

Once again another great entry. I actually have a few things to ask you, would be have some time to answer them?

#23 By maillot foot pas cher (103.7.57.18|202.105.89.183) on 2013-04-21 09:34

ZqdrgXcj http://www.s3gQKT2H0s93yu9K49jb7i.com/
ZqdrgXcj
<a href="http://www.s3gQKT2H0s93yu9K49jb7i.com/" title="ZqdrgXcj">ZqdrgXcj</a>

#24 By ZqdrgXcj (103.7.57.18|119.166.83.84) on 2013-04-21 10:04

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#25 By miu miu (103.7.57.18|114.38.145.210) on 2013-04-21 11:04

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#26 By burberry bags (103.7.57.18|123.192.36.7) on 2013-04-21 11:59

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#27 By burberry bags (103.7.57.18|118.118.14.11) on 2013-04-21 11:59

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#28 By wow gold (103.7.57.18|60.175.0.9) on 2013-04-21 14:41

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#29 By seo tools (103.7.57.18|178.187.181.122) on 2013-04-21 17:18

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#30 By hermes bags (103.7.57.18|112.4.109.192) on 2013-04-21 18:10

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#31 By celine bags (103.7.57.18|27.25.101.216) on 2013-04-21 19:06

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#32 By mulberry bags (103.7.57.18|101.25.41.178) on 2013-04-22 04:25

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#33 By mulberry bags (103.7.57.18|14.200.19.3) on 2013-04-22 04:25

Hello there I am so grateful I found your blog, I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work.

#34 By equipe de france de football (103.7.57.18|202.105.89.183) on 2013-04-22 09:28

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#35 By sac louis vuitton (103.7.57.18|182.90.55.154) on 2013-04-24 16:42

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#36 By miu miu (103.7.57.18|114.79.54.156) on 2013-04-25 06:37

When I saw this website having remarkable quality YouTube movies, I decided to watch out these all movies. meizitang strong http://slimmingsoftgel17.metroblog.com/

#37 By meizitang strong (103.7.57.18|58.46.22.56) on 2013-04-26 12:45

Really movie is the display of some one feelings; it gives the lesson to the visitors. planta fruta http://fblg.jp/taitaiai/

#38 By planta fruta (103.7.57.18|58.46.22.56) on 2013-04-26 12:45

very good post, i actually love this web site, keep on it

#39 By vist (103.7.57.18|120.43.25.148) on 2013-04-29 10:42

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#40 By wow gold (103.7.57.18|125.93.83.98) on 2013-05-03 22:50

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#41 By diablo 3 gold (103.7.57.18|117.205.2.16) on 2013-05-04 01:23

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#42 By seo software (103.7.57.18|110.154.99.115) on 2013-05-04 11:51

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#43 By hermes bags (103.7.57.18|218.201.98.78) on 2013-05-04 23:23

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#44 By louis vuitton bags (103.7.57.18|60.169.50.248) on 2013-05-05 15:14

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#45 By chanel bags (103.7.57.18|182.72.43.238) on 2013-05-06 12:43

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#46 By chanel bags (103.7.57.18|27.32.173.135) on 2013-05-06 12:43

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#47 By coach outlet (103.7.57.18|203.205.37.35) on 2013-05-07 08:56

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#48 By mulberry bags (103.7.57.18|211.138.155.230) on 2013-05-07 11:33

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#49 By lebron 10 (103.7.57.18|211.138.155.230) on 2013-05-07 11:33

ประวัติอาเซี่ยน | 406-Dmsu

#50 By mulberry bags (103.7.57.18|125.230.67.44) on 2013-05-07 13:52