ประวัติศาสตร์อีสาน

posted on 20 Feb 2012 09:21 by 406dmsu in Article directory Fiction, Tech, Knowledge

ประวัติศาสตร์อีสาน

 

การตั้งถิ่นฐานครั้งแรกของมนุษย์

การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แห่งนี้สืบย้อนกลับไปเมื่อ 5–7000 ปีที่แล้ว การตั้งถิ่นฐานนี้มีพยานจากสิ่งที่ขุดค้นพบทางโบราณคดีและการระบุอายุคาร์บอนของข้าวของที่ขุดค้นพบในบริเวณนี้ ประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวไว้ว่าเริ่มแรกเดิมทีอาณาจักรเขมรได้ถือกำเนิดขึ้นมา จากนั้นจึงเรืองอำนาจขึ้น และในท้ายที่สุดจึงเสื่อมอำนาจลง และถูกชนเผ่าไทต่างๆ จากลาว สุโขทัย อยุธยา และท้ายที่สุดคือกรุงเทพฯ เข้ามาแทนที่ในด้านการเมืองการปกครอง

ศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนชาติพันธุ์เหล่านี้ล้วนแต่มีความโดดเด่น

ชนเผ่าแต่ละเผ่ามีภาษาพูดเป็นของตนเองและมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้วย ทุกอาณาจักรล้วนนับถือศาสนาพุทธ เว้นแต่พวกเขมรที่ยอมรับศาสนาพุทธ แต่ให้ชาวเมืองเคารพนับถือแนวคิดของศาสนาฮินดูในเรื่องกษัตริย์ที่เป็นเสมือนสมมติเทพ

 

 อาณาจักรของชาวไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 • อาณาจักรแรกที่ครอบครองภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคืออาณาจักรเขมร อาณาจักรสุโขทัย ครอบครองดินแดนบางส่วนของภูมิภาคนี้ระยะหนึ่ง แต่การเคลื่อนไหวของชาวไทที่สำคัญนั้นมาจากชาว ไทลาวที่นำโดยพระเจ้าฝานในปี 1896 ซึ่งได้ผนวกบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเข้ากับอาณาจักรล้านช้าง
 • ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 ชาวเขมร (กัมพูชา) ได้ครอบครองดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไปจนถึงเวียงเทียน (ชื่อในภาษาฝรั่งเศส) ในฝั่งลาวริมแม่น้ำโขง ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นเวียงจันทน์ ซึ่งเวียงเป็นคำในภาษาไท มีความหมายว่าป้อมปราการ
 • ในช่วงปีท้ายๆ ของคริสต์ศตวรรษที่ 13 พ่อขุนรามคำแหง (แห่งสุโขทัย) ทรงบุกยึดเวียงจันทน์ แต่ในครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษต่อมา เขมรได้เข้ามาควบคุมทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในขณะนั้นศาลเขมรในอังกอร์ให้การสนับสนุนเจ้าชายเชื้อสายไทลาวพระนามว่าพระเจ้าฟ้างุ้ม โดยมอบกำลังทหารให้แก่พระองค์ และมอบเจ้าหญิงเขมรพระองค์หนึ่งให้เป็นพระมเหสี และพระองค์ทรงกลับมายังลาวเพื่อพิชิตชัยอาณาบริเวณแถบนี้ และทรงเจรจาต่อรองการถือครองเขตชายแดนกับกษัตริย์องค์อื่นๆ ที่ปกครองดูแลภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นประเทศเวียดนาม จีน และภาคเหนือของประเทศไทย
 • หลังจากที่พระองค์ทรงพิชิตเวียงจันทน์ได้แล้ว พระองค์ก็ทรงได้ครอบครองดินแดนที่ราบสูงซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นภาคอีสาน พระองค์ทรงขยายเขตแดนลงไปทางใต้ กษัตริย์ชาวไททุกพระองค์ ทั้งในล้านนา อยุธยา และจีน (สิบสองปันนา) ได้ร่วมให้สัตย์ปฏิญาณเป็นพี่น้องกับพระองค์และตกลงกันในเรื่องอาณาเขต พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ถวายพระธิดาองค์หนึ่งให้เป็นพระมเหสีอีกพระองค์หนึ่ง
 • จากแง่มุมทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอีสานแล้ว เหตุการณ์เหล่านี้มีความสำคัญในแง่ที่ว่าชาวไทลาวและพุทธศาสนาชาวสิงหลได้ถูกผนวกรวมเข้าด้วยกันในดินแดนแห่งนี้โดยมีกัมพูชาเป็นคนกลาง


 

 อาณาจักรต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ในระยะเวลา 2000 กว่าปีที่ผ่านมาในภาคตะวันออกของประเทศไทยมีอาณาจักรที่โดดเด่น 8 อาณาจักรด้วยกัน ได้แก่

 • อาณาจักรฟูนัน
 • อาณาจักรเจนละ
 • อาณาทวารวดี
 • อาณาจักรเขมร
 • อาณาจักรไทลาวล้านช้าง
 • อาณาจักรสุโขทัย
 • อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาของชาวไทสยาม และ
 • กรุงรัตนโกสินทร์ของชาวไทสยาม

 

ผู้คนและอาณาจักรต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 • ฟูนันเป็นอาณาจักรที่มีผู้คนหลากหลายผสมผสานกันทั้งเมลานีเชียน มอญ ออสโตรลอยด์ และเขมร
 • เจนละเป็นอาณาจักรของคนเขมร
 • ทวารวดีเป็นอาณาจักรของคนมอญที่มีกลุ่มชาติพันธุ์แยกจากคนไทที่รุกรานพวกมอญจากประเทศจีนและคนเขมรที่รุกรานมอญจากประเทศกัมพูชา
 • อาณาจักรเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชื่อในศาสนาฮินดูตามแบบเขมรในกัมพูชา ซึ่งจัดอยู่ในชนกลุ่มออสโตรเอเชี่ยน (เช่นเดียวกับชนชาติมอญ)
 • อาณาจักรล้านช้างปกครองโดยไทลาวที่นับถือพระพุทธศาสนา
 • อาณาจักรสุโขทัยเป็นคนไทสยามซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชน มีความเกี่ยวพันกับคนไทกลุ่มอื่นๆ ที่มีต้นกำเนิดในประเทศจีนและก่อตั้งอาณาจักรไทยต่างๆ
 • กรุงศรีอยุธยาของชาวไทสยาม
 • กรุงรัตนโกสินทร์ของชาวไทสยาม

หลังคริสตกาล

 • ปี 693–1093 อาณาจักรฟูนันรุ่งเรืองและล่มสลาย
 • ปี 1093–1345 อาณาจักรเจนละก่อกำเนิดและล่มสลาย
 • ปี 1243–1443 ยุคศิลปะมอญ
 • ปี 1043–1843 ยุคศิลปะเขมร
 • ปี 1345–1974 อาณาจักรเขมรในประเทศไทย
 • ปี 1553–1593 พระเจ้าสุริยะวรมันที่ 1 ทรงสร้างเขาพระวิหาร
 • ปี 1623–1650 เขมรได้ก่อสร้างปราสาทหินพิมาย (พระเจ้าชัยวรมันที่ 6)
 • ปี 1656–1693 เขมรได้ก่อสร้างปราสาทหินพนมรุ้ง
 • ปี 1896 พระเจ้าฟ้างุ้มได้สถาปนาอาณาจักรล้านช้างของชาวไทลาวขึ้นซึ่งครอบคลุมอีสานไว้ด้วย
 • ปี 1974 ชาวไทสยามแห่งอาณาจักรอยุธยาได้เข้ารุกรานกัมพูชาและทำลายอาณาจักรเขมร พร้อมทั้งบุกตีนครอังกอร์
 • ปี 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสิน (ผู้ซึ่งรอดชีวิตมาจากกรุงศรีอยุธยา) พิชิตชัยหัวเมืองพิมายและผนวกเข้าไว้ในอาณาจักรสยาม (กรุงธนบุรี)
 • ปี 2322 ดินแดนอีสานกลายเป็นเมืองขึ้นของสยาม
 • ปี 2369 คุณหญิงโมพร้อมด้วยเหล่าสตรีเมืองนครราชสีมาเอาชนะชาวเวียงจันทน์ที่เข้ามารุกราน 
ปี 2436 สยามเสียดินแดนแม่น้ำโขงฝั่งตะวันตกให้กับฝรั่งเศส (ลาว)
 
By....
นางสาว  ลิปิกา  การถัก
นางสาว  กัญญาภัค   จำนงพิศ

edit @ 20 Feb 2012 11:25:46 by 406-Dmsu

edit @ 20 Feb 2012 15:14:11 by 406-Dmsu

Comment

Comment:

Tweet

<a href="http://superfi.es/" title="Shop Celine Outlet Hangbags Online For Sale With Luxury Design"><strong>Celine Outlet</strong></a><br /> agolhph <a href="http://arbisa.es" title="Cheap Celine Outlet Bags On Sale In Stock With Low Price"><strong>cheap celine</strong></a><br /> mvuqrityeo <a href="http://audiomic.es" title="2014 Celine Outlet Boston Bags France With Speical Design Style"><strong>Celine Boston Bags</strong></a><br /> tifclb <a href="http://bahiasdebizkaia.com" title="Online Celine Outlet Handbags For Sale From Official Authorized Celine Bags Shop"><strong>Celine Bags</strong></a><br /> qhajpbblig <a href="http://www.basquefest.com" title="Online Real Celine Outlet Bags UK For Sale From professional Celine Factory"><strong>celine bags uk</strong></a><br /> rtulletpld <a href="http://www.bilbaomenditrail.com" title="Authentic Celine Outlet Bags On Sale For Fashion From France Factory"><strong>authentic celine</strong></a><br /> pchzrkhaf <a href="http://bilbaoria2000.org" title="Buy Cheap Celine Outlet Dion Purse, Discount Celine Handbags Online For Sale"><strong>discount celine bags</strong></a><br /> hqdnknloxw <a href="http://bilbaotriathlon.com" title="75% Off Celine Outlet Bags Philippines Outlet At Barneys, Discount Celine Handbags"><strong>celine outlet</strong></a><br /> nnfirceq <a href="http://www.jordanretro11concord.us" title="Buy Cheap jordan retro 11 For Sale --Discount Jordan Shoes Online"><strong>jordan retro 11</strong></a><br /> phequufxljp
http://audiomic.es

#124 By http://audiomic.es (27.153.231.17|27.153.231.17) on 2014-05-09 14:48

All the food's few horrible, your a nutritionist appears and offers an individual ways for mealtime you have a number of decision in doing what you aquire..
celine handbags http://www.curiousitivity.com

#123 By celine handbags (23.244.230.116) on 2013-11-05 18:42

Several) Back This is just about the bothersome aspects of heading international.
celine bags http://www.curiousitivity.com/node/5

#122 By celine bags (23.244.230.102) on 2013-10-31 02:05

To as much as 20 s for Lornithine alphaketoglutarate may well be consumed as a general day by day quantity, the particular School involving Pittsburgh state governments.
www.curiousitivity.com/node/5 http://www.curiousitivity.com/node/5

#121 By www.curiousitivity.com/node/5 (27.159.205.213) on 2013-10-30 08:23

Shutter Isle could have produced way more lists whenever Christopher Nolan actionmetaphysicalpsychodrama hadn't end up.
celine handbag http://www.curiousitivity.com

#120 By celine handbag (27.159.199.119) on 2013-10-29 06:11

Wheresoever you choose to continue being enjoy ! that you really and your canine enjoy the most enjoyable family trip.
celine handbags http://www.curiousitivity.com

#119 By celine handbags (198.50.176.165) on 2013-10-24 02:39

All you have to do might be acoustic guitar this development, as well as execute any type of large scale.
celine handbags http://www.curiousitivity.com

#118 By celine handbags (117.26.255.220) on 2013-10-23 07:21

CyclingRunning stationary with a swimming pool may be monotonous, people who distance sporting men utilized to spanning numerous a long way from the great outdoors.
Moncler Jackets Sale http://www.monclerjacketcoats.us

#117 By Moncler Jackets Sale (27.159.252.111) on 2013-10-22 10:52

Included in the "control" practice, the particular abuser may possibly "set up" the mate, driving as numerous switches as they possibly can to get the associate to give up restrain from ending during crying or even getting annoyed or maybe yelling.
Moncler jacket http://www.monclerjacketcoats.us

#116 By Moncler jacket (117.26.253.195) on 2013-10-21 13:39

Still a number of the training session accents on the spot incorporate some reductions.
Moncler Coat http://www.monclerjacketcoats.us

#115 By Moncler Coat (198.50.176.160) on 2013-10-18 22:13

She sounded like all of the broker..
burberry sale http://www.tradecenterauction.com/women-clothes-c-54_55.html

#114 By burberry sale (198.50.176.163) on 2013-10-17 18:25

A lot via community timber, golf club ore out of your marshy Saugus Body of water, plus flux with the Nahant peninsula have been poured on the the most notable furnace as well as warmed up.
Casque Monster http://casquemonster.alrasidalarabi.com

#113 By Casque Monster (27.159.214.118) on 2013-10-17 12:01

Thus, that you are reachable while having removed an extremely giant filter to accomplish a huge success as part of your enterprise.
enventeguccibag.polygraphusa.com http://enventeguccibag.polygraphusa.com

#112 By enventeguccibag.polygraphusa.com (27.159.193.57) on 2013-10-05 20:54

"God morgen Amerika" rapporter en The state of ohio kvindes tur until butikken endte western mediterranean sea for present hende skrmme af durante menneskealder! A tyv snuppede hendes pung l parkeringspladsen samt tog, fellas kvinden ngtede during give get.
gucci pas cher vente de sacs http://authenticguccibags.polygraphusa.com

#111 By gucci pas cher vente de sacs (120.43.23.44) on 2013-09-29 13:15

Bowden assertions which the much better signal about aftermeal glucose solution is a glycemic load, that will processes each of those the actual number of glucose any foods seems to have along with its GI.
Louis Vuitton Sacs Vente http://louisvuittonoutlet.alrasidalarabi.com

#110 By Louis Vuitton Sacs Vente (27.159.210.211) on 2013-09-29 07:56

Fantastic drop web page, laundry washing establishments, restrooms together with tub areas.
Celine handbags http://www.g-o-w-a.com/page12.php

#109 By Celine handbags (27.159.199.46) on 2013-09-18 06:15

index.php?subaction=userinfo

#108 By sac birkin (202.103.132.158) on 2013-09-13 13:55

/forum/topic

#107 By radtrikot selbst gestalten (202.105.60.226) on 2013-09-12 16:22

This Caribbean Academia of Picture and Television Martial arts at a minimum that an individual's exceptional persistence just as one professional appeared to be sausages.
Chanel Bags Outlet http://specialschanelsale.polygraphusa.com

#106 By Chanel Bags Outlet (27.159.253.154) on 2013-09-07 22:30

index.php?action=profile;u=

#105 By maillot bayern munich manche longue (116.21.65.15) on 2013-09-07 12:37

Can be bought in for a zero cost brake evaluation.
Karen Millen Dresses http://www.lpwwa.org/karenmillen.php

#104 By Karen Millen Dresses (91.207.7.194) on 2013-09-06 01:16

If the stress and anxiety in this results in being a lot of, it'll be aware of stop this cordially, however website reinventing your own self in an effort to get exactly what you need.
Michael Kors Online http://newmichaelkorsbags.makemoneywithyourideas.com

#103 By Michael Kors Online (27.159.254.148) on 2013-08-31 00:46

An dáta ar leith laistigh Bulawayo

#102 By borsa Gucci (110.84.171.69) on 2013-08-23 11:13

threads/newreply.php?p=

#101 By maillot danemark exterieur (14.150.72.155) on 2013-08-18 07:28

Inch Alright! We Stated, as though I possibly could actually proceed! What had been such as resurrected breads burning during my mouth area. gucci borse outlet online http://gucciborseoutletonline.tumblr.com

#100 By http://gucciborseoutletonline.tumblr.com (117.25.121.241) on 2013-08-14 05:45

s} Orthopaedic Toes and then Leg Culture claims that, now and again, the anguish are able to reduce your skill go walking. <a href="http://www.g-o-w-a.com/data.php" title="www.g-o-w-a.com/data.php">www.g-o-w-a.com/data.php</a>

#99 By http://www.g-o-w-a.com/data.php (120.37.225.21) on 2013-08-09 15:36

/forum/topic

#98 By http://maillotrussie.ethicalbase.com/ (14.150.72.197) on 2013-08-07 07:58

Thank you for the good writeup. It in reality was once a amusement account it. Look complicated to far introduced agreeable from you! By the way, how could we keep in touch?

#97 By http://maillotfootarsenal.ethicalbase.com/ (183.5.140.64) on 2013-08-02 11:21

Great, thanks for sharing this blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

#96 By http://www.link898.com/ (202.105.88.74) on 2013-07-31 15:38

k .|Sure|Right} as a result of Geraldine possibly not will there be everything else you wish to get back change. www.g-o-w-a.com/page19.php http://www.g-o-w-a.com/page19.php

#95 By http://www.g-o-w-a.com/page19.php (137.175.68.210) on 2013-07-29 18:04

posting.php?mode=reply

#94 By http://maillotgrece.ethicalbase.com (116.21.64.219) on 2013-07-27 00:35

topic.php?forum=

#93 By http://maillotangleterre.ethicalbase.com (116.21.64.219) on 2013-07-26 15:56

index.php/forum/index.php/topic

#92 By http://maillotbayernmunich.1to1elite.com/ (116.21.64.219) on 2013-07-26 10:19

A lot of them may quit; expressly certain, important things go askew. Louis Vuitton Outlet http://goo.gl/JlIx6

#91 By http://goo.gl/JlIx6 (120.43.28.173) on 2013-07-22 18:47

最も可能性の高い高級オ <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#90 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:02

index.php?/user/

#89 By http://maillotpologne.wehaay.com/ (202.103.132.178) on 2013-07-18 12:17

webboard/index.php?topic=

#88 By http://www.3xin0.com/maillotdefoot.html (14.147.205.133) on 2013-07-17 16:09

index.php?/user/

#87 By maillot de foot 2013 (113.119.53.1) on 2013-07-15 01:19

index.php?/topic/

#86 By maillot de foot 2013 (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-11 16:34

This is one awesome blog.Thanks Again. Much obliged.

#85 By maillot de foot 2013 (103.7.57.18|116.21.65.94) on 2013-07-11 00:16

Just one occasion, I personally was not focusing and i also wandered within a patch of grass wherein a woman moose and additionally your girlfriend leg ended up being relaxing. <a href="http://goo.gl/QZtPp" title="goo.gl/QZtPp">goo.gl/QZtPp</a>

#84 By goo.gl/QZtPp (103.7.57.18|222.77.218.79) on 2013-07-09 08:47

involving flaxseed meals together with Various tbsp of. <a href="http://www.antoniovalentinoonlus.org/mulberryonlinesale.asp" title="www.antoniovalentinoonlus.org/mulberryonlinesale.asp">www.antoniovalentinoonlus.org/mulberryonlinesale.asp</a>

#83 By www.antoniovalentinoonlus.org/mulberryonlinesale.asp (103.7.57.18|27.159.194.94) on 2013-07-06 20:37

Thank you for your article.Thanks Again. Awesome.

#82 By gift ideas (103.7.57.18|14.150.75.150) on 2013-07-06 15:59

I’m really enjoying the theme/design of your site.

#81 By maillot de foot pas chr (103.7.57.18|202.103.133.163) on 2013-07-05 17:41

I am delighted that I found this web site, precisely the right information that I was searching for!

#80 By maillot de foot (103.7.57.18|14.147.204.249) on 2013-06-30 09:20

ประวัติศาสตร์อีสาน | 406-Dmsu

#79 By Air Max 90 (103.7.57.18|110.85.102.58) on 2013-06-26 09:59

ประวัติศาสตร์อีสาน | 406-Dmsu

#78 By oakley sunglasses nz (103.7.57.18|222.77.218.169) on 2013-06-25 08:52

Ladies are a accurate affair about the world. They adorn the avant-garde apple by bathrobe them up. They at all times are adorable forth with fashionable whenever they are outside.

#77 By Discount Christian Louboutin Mens Sneakers (103.7.57.18|27.153.234.6) on 2013-06-23 08:37

ประวัติศาสตร์อีสาน | 406-Dmsu

#76 By oakley shades (103.7.57.18|120.43.30.169) on 2013-06-22 09:19

This is a really good read for me, thank you!

#75 By Ray Ban (103.7.57.18|14.147.205.18) on 2013-06-16 12:45