วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน

ในปัจจุบันนี้ วัยรุ่นไทยยังติดค่านิยมต่างประเทศเห็นได้จากการชมภาพยนต์เกาหลี การทำผมลอกเลียนแบบทรงจากเกาหลี ญี่ปุ่น การกินอาหาร การแต่งกาย ในนักเรียนนักศึกษามีการแข่งกันใช้ของแบรนด์เนมดังนี้วิธีที่จะสามารถแก้ไขข้อนี้ได้ต้องเริ่มจากการปลุกจิตสำนึกของคนไทยกลับมา ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเดิมๆกลับมา กินของไทยใช้ของไทย มีการจัดกิจกรรมที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มวัยรุ่น และสอดแทรกวัฒนธรรมไทยเข้าไปปลุกจิตสำนึกให้กลับมาอีกครั้ง  อีกเรื่องการแต่งตัวของคนไทยสร้างค่านิยมกาไม่แต่งตัวโป้ ไม่ตามเทรนต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมประกวดแต่งกายไทย โดยเน้นหนักให้กลุ่มวัยรุ่นเป็นต้นแบบนำพรีเซนเตอร์ดาราศิลปินที่ชื่นชอบของคนไทยออกมาเป็นแบบอย่าง ให้สื่อต่างๆออกให้ครบ ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันคนละไม้ละมือและทำอย่างสม่ำเสมอ

จึงจะสามารถแก้ปัญหาในขณะนี้ได้..

สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงสูงมากขึ้นเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการมีทัศนคติและพฤติกรรมเบี่ยงเบน เหินห่างศาสนามีค่านิยมแบบบริโภคนิยมอย่างฟุ่มเฟือย การทะเลาะวิวาท  ติดยาเสพติด การเสพสื่อลามกอนาจาร  ติดเกม ฯลฯ ซึ่งปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และขาดความรู้ความเข้าใจในการคุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง ที่มีแนวโน้มรุนแรงและหนักหน่วงจนน่าตกใจ  ซึ่งปัจจัยหนึ่งมาจากการแพร่ระบาดของสื่อที่ไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารผ่านทางสื่อแต่ละประเภท จนทำให้เด็กและเยาวชนไทยซึ่งขาดภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่อ มีการเลียนแบบพฤติกรรมและนำไปสู่ปัญหาดังกล่าว

ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจัยหนึ่ง มาจากความไม่สมดุลของครอบครัว เนื่องจากครอบครัวจำนวนไม่น้อย ขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องเพศศึกษา จึงไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม สำหรับบางครอบครัวได้ผลักภาระหน้าที่การให้ความรู้ด้านเพศศึกษาไปให้แก่ครู อาจารย์ หรือผู้อื่นสอนแทน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีทัศนคติว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องน่าอับอาย ต้องปกปิดไม่สมควรพูดอย่างเปิดเผย หรือเข้าใจว่าการสอนเรื่องเพศศึกษาให้แก่ลูกหลานในครอบครัวอาจเป็นดาบสองคม นอกจากนั้น การไม่มีเวลาดูแลพูดคุยให้คำแนะนำปรึกษากับลูกหลาน เพราะห่วงเรื่องเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพเป็นหลัก (งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข) ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การให้ความรู้หรือคำแนะนำที่ถูกต้องเรื่องเพศศึกษานั้น ผู้ปกครองในครอบครัวสามารถให้ความรู้กับลูกหลานได้ใกล้ชิดกว่าคนอื่น และเด็กจะเชื่อฟังมากกว่า

เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือยังไม่พร้อมนั้น ปัญหาในส่วนอื่นๆ ย่อมตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเสียอนาคตที่ดีในชีวิตของทั้งฝ่ายชายและหญิง ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาการทำแท้ง การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเลี้ยงลูกที่ไม่ถูกวิธีเพราะตัวพ่อแม่เด็กเอง ไม่มีวุฒิภาวะในการอบรมเลี้ยงดู การทอดทิ้งลูกให้เป็นลูกกำพร้า ซึ่งเด็กที่ถูกทอดทิ้งเหล่านั้น ล้วนมีความเปราะบางทางสภาพติดใจ และอาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมที่ไม่สามารถคลายปมให้หลุดได้  

จากผลการศึกษาสถิติด้านสาธารณสุขพบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๒ วัยรุ่นมีการตั้งครรภ์ก่อนวัย เพิ่มขึ้นจาก ๑๐% มาเป็น ๔๐% และจากการสำรวจ ในช่วง ๗ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๐ พบว่า ช่วงอายุการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร มีแนวโน้มลดลงด้วย โดยพบว่าเด็กอายุ ๑๐ ปี มีการตั้งครรภ์สูงถึง ๖๐ คน และเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี คลอดบุตรจำนวน ๕๕,๖๔๘ คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สำรวจเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กและเยาวชน ถือเป็นปัญหาใหญ่และเป็นเรื่องหนักใจของทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก และรวมถึงตัวเด็กเอง เพราะโดยปกติแล้วเด็กวัยรุ่นในช่วงอายุ ๑๐-๒๐ ปี ยังไม่พร้อมต่อการเป็นพ่อแม่คน ทั้งทางด้านเสถียรภาพทางการเงิน และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ตลอดจนการดูแลรับผิดชอบหรือการอบรมเลี้ยงดู  ซึ่งนักวิชาการด้านสาธารณสุขและนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นหลายท่าน ได้นำเสนอวิธีการป้องกันไม่ให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ดังนี้   

- การให้ความรู้ 

- การคุมกำเนิด     

- การจัดกฎระเบียบหรือกติกาภายในครอบครัว  

 

๑.การให้ความรู้  กล่าวคือ คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษากับลูกอย่าถือเป็นเรื่องน่าอายและปกปิดไว้ ลูกอาจเรียนรู้ในห้องเรียนมาบ้าง แต่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ใกล้ชิด และเข้าใจลูกมากกว่า จึงทำให้การสอน การพูดคุย ตลอดจนให้คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งวิธีการเริ่มต้นที่ดีและง่ายที่สุด คือ คุณพ่อคุณแม่ควรหาจังหวะเวลาที่เหมาะสม ชักชวนลูกพูดคุยหรือเปิดประเด็นสนทนาโดยการสอบถามลูกว่าทราบเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากน้อยขนาดไหน เมื่อคุณพ่อคุณแม่เข้าใจและรู้ว่าลูกมีความเข้าใจอยู่ในขั้นไหนแล้วก็ให้เสริมความรู้ต่อจากที่ลูกมี บอกลูกถึงข้อพึงระวังตัว การแต่งกายและการวางตัวให้เหมาะสมกับเพศตรงข้าม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกาย สภาพจิตใจอันเป็นผลจากฮอร์โมนเพศและความต้องการทางเพศของมนุษย์  สิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องน่าละอาย และยากต่อการพูดคุย แต่คุณพ่อคุณแม่ควรพูดคุยกับลูกในเรื่องนี้โดยพยายามทำให้เป็นเรื่องปกติธรรมดา ค่อยๆ พูดทีละเล็กทีละน้อย เพราะจะช่วยให้ลูกเกิดความเข้าใจ เชื่อและยอมรับได้มากกว่าการอธิบายทุกอย่างในครั้งเดียว อีกทั้งยังทำให้ลูกรู้สึกชินว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ อีกทั้งไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนใจอีกด้วย

 

๒.การคุมกำเนิด วิธีการคุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีมากมายหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย และเหมาะสมแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ อาจหาจังหวะเวลาหรือโอกาสที่เหมาะสมให้ลูก ได้มีโอกาสสอบถามพูดคุยกับหมอหรือผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเพศศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจถึงลักษณะที่แตกต่างกันของการคุมกำเนิดในแต่ละวิธี เช่น การใช้ถุงยางอนามัย การใช้ยาคุมกำเนิด การฉีดยาคุมกำเนิด หรือการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ฯลฯ

 

๓.การจัดกฎระเบียบหรือกติกาภายในครอบครัว  การดูแลให้มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยในเวลาที่มีการจัดงานเลี้ยงภายในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ หรือการสร้างกฎกติกาให้ลูกโทรศัพท์กลับมาหาทุกครึ่งชั่วโมง หรือในวันเรียนหนังสือไม่อนุญาต ให้กลับบ้านเกิน ๓ ทุ่ม เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ แม้ลูกซึ่งเป็นวัยรุ่นอาจคิดว่าเป็นการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของเขา แต่เป็นวิธีการที่จะช่วยลดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ได้อีกทางหนึ่ง    

 เป็นที่เข้าใจกันดีว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่เข้าใจยาก คึกคะนอง อยากลองผิดลองถูก ชอบแสดงออกความเป็นตัวของตัวเอง ต้องการอิสรเสรีในการดำเนินชีวิต และมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูกหรือบุคคลในครอบครัว การประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็นอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน การแสดงความรักความเข้าใจ ห่วงหาอาทร หรือการสร้างความอบอุ่นระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว สิ่งเหล่านี้คือ ภูมิต้านทานที่สร้างได้ภายในครอบครัว และสามารถช่วยให้ลูกหลานห่างไกลจากปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  

สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในส่วนของภาครัฐ ชั่วโมงนี้คงไม่ใช่ภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงเท่านั้น ล่าสุด นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเด็กในทุกมิติ ซึ่งในการเปิดเวที “สิทธิเด็ก” ครั้งที่ ๒๐ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ ได้กำหนดนโยบายด้านเด็กหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา การดูแลเด็กปฐมวัย และเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับปัญหาเด็กเยาวชนท้องก่อนวัยอันควร ถือเป็นปัญหาที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ทำงานเชิงบูรณาการความร่วมมือจัดเวทีเสวนาเรื่อง “รักใสๆ ให้ปลอดภัยของวัยโจ๋” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางป้องกันปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น อีกทั้งเป็นการสร้างกระแสให้สังคมได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าวแล้ว นอกจากนั้นข้อเสนอที่ได้รับจากการระดมความคิดเห็นเหล่านั้น จะนำไปพัฒนาเพื่อ เป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป   

กล่าวโดยสรุป คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กและเยาวชน ต้องเริ่มจากตัวเด็กเองที่ต้องพยายามขัดเกลาตัวเองให้มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมตามช่วงวัย รู้จักการยับยั้งชั่งใจและมีสติในการดำเนินชีวิต พ่อแม่บุคคลในครอบครัว หรือสังคมแวดล้อมต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบ่มเพาะวุฒิภาวะให้แก่เด็กและเยาวชน ในส่วนของภาครัฐ ต้องมีความจริงจังในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของสื่อลามกหรือสื่อที่ล่อแหลม ไม่เหมาะสมที่มีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ รวมถึงสถานที่ล่อแหลมทางเพศ หรือสิ่งยั่วยุพฤติกรรมทางเพศ  สิ่งเหล่านี้รัฐบาลต้องปราบปรามจับกุมและลงโทษผู้กระทำความผิดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องเร่งขยายหรือเปิดพื้นที่สื่อดีให้กว้างขวางและแพร่หลายในสังคมไทย  อีกทั้งเร่งปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยกับสถานการณ์ปัญหาเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชน เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทย ต่อไป


By....
นางสาว  พิชชานัน   บรรณารักษ์
นางสาว  สุภลักษณ์   บุณวัน
 

edit @ 19 Feb 2012 20:04:38 by 406-Dmsu

edit @ 19 Feb 2012 21:50:38 by 406-Dmsu

edit @ 19 Feb 2012 23:04:42 by 406-Dmsu

edit @ 20 Feb 2012 09:46:04 by 406-Dmsu

edit @ 20 Feb 2012 10:02:34 by 406-Dmsu

Comment

Comment:

Tweet

angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile cry double wink wink surprised smile embarrassed

#127 By (182.52.14.193|182.52.14.193) on 2014-09-15 18:47

#126 By สราวิชษ์ (182.93.185.134|182.93.185.134) on 2014-02-13 13:37

#125 By 088183783 (182.93.185.134|182.93.185.134) on 2014-02-13 13:28

However you will find much more stylish options compared to delivery the actual microphone like a individual item. gucci outlet ufficiale http://guccioutletufficialeonsale.tumblr.com

#124 By http://guccioutletufficialeonsale.tumblr.com (117.25.121.241) on 2013-08-14 05:45

/boards/topic

#123 By http://maillotgirondinsdebordeaux.1to1elite.com/ (14.150.72.197) on 2013-08-07 09:38

して、いくつかの妥協は絶えず発生します。その年 <a href="http://www.maillots-foot-pas-chere.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#122 By http://www.maillots-foot-pas-chere.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 18:36

超えてどのような劉暁波氏 (レオ彼女は-流れ-bwah 発 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#121 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:02

index/topic/id/

#120 By http://maillotholland.1to1elite.com (202.103.132.178) on 2013-07-18 11:15

member.php?action=profile&uid=

#119 By http://maillotpologne.1to1elite.com/ (14.147.205.133) on 2013-07-17 17:37

I cannot thank you enough for the blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

#118 By gifts for men (103.7.57.18|14.150.75.150) on 2013-07-06 19:07

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#117 By oakley youth sunglasses (103.7.57.18|222.77.218.169) on 2013-06-25 09:19

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#116 By oakleys glasses (103.7.57.18|120.43.30.169) on 2013-06-22 15:08

I adore this buy Dragon's prophet gold thank you very much!!

#115 By buy Dragon's prophet gold (103.7.57.18|142.4.117.121) on 2013-06-17 12:03

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#114 By mbt sale (103.7.57.18|66.166.241.19) on 2013-06-15 06:19

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#113 By Herve Leger Bandage Dresses (103.7.57.18|66.166.241.19) on 2013-06-15 06:18

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#112 By BURBERRY JACKET (103.7.57.18|66.166.241.19) on 2013-06-15 06:18

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#111 By herve leger (103.7.57.18|66.166.241.19) on 2013-06-15 06:18

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#110 By Beats By Dre Cheap (103.7.57.18|66.166.241.19) on 2013-06-15 06:18

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#109 By gucci bags (103.7.57.18|66.166.241.19) on 2013-06-15 06:18

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#108 By Ray Ban Sunglasses Outlet (103.7.57.18|178.120.197.255) on 2013-06-13 04:41

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#107 By セイコー腕時計 (103.7.57.18|178.120.197.255) on 2013-06-13 04:41

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#106 By Herve Leger (103.7.57.18|211.138.242.34) on 2013-06-13 04:41

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#105 By HERVE LEGER DRESS (103.7.57.18|211.138.242.34) on 2013-06-13 04:41

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#104 By free run nike (103.7.57.18|203.222.3.53) on 2013-06-11 19:43

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#103 By Beats By Dre (103.7.57.18|203.222.3.53) on 2013-06-11 19:43

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#102 By buy wow gold (103.7.57.18|111.246.36.226) on 2013-06-09 19:40

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#101 By Cheap Monster Beats (103.7.57.18|111.246.36.226) on 2013-06-09 19:40

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#100 By Beats By Dre Outlet (103.7.57.18|113.11.225.244) on 2013-06-09 06:55

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#99 By BOSE OUTLET (103.7.57.18|113.11.225.244) on 2013-06-09 06:55

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#98 By 整形 (103.7.57.18|95.139.165.176) on 2013-06-07 23:22

Really appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

#97 By polo ralph lauren pas cher (103.7.57.18|202.105.61.26) on 2013-06-07 19:11

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#96 By Ray Ban Sunglasses Sale (103.7.57.18|113.124.69.151) on 2013-06-07 12:12

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#95 By buy wow gold (103.7.57.18|113.124.69.151) on 2013-06-07 12:12

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#94 By Seo Tool (103.7.57.18|182.37.44.186) on 2013-06-06 09:50

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#93 By Cheap Ray Ban Sunglasses (103.7.57.18|182.37.44.186) on 2013-06-06 09:50

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#92 By nike tn (103.7.57.18|220.191.254.194) on 2013-06-05 04:35

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#91 By iphone 5 deals (103.7.57.18|220.191.254.194) on 2013-06-05 04:34

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#90 By cheap mulberry bags (103.7.57.18|220.191.254.194) on 2013-06-05 04:34

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#89 By WOW GOLD (103.7.57.18|220.191.254.194) on 2013-06-05 04:34

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#88 By Isabel Marant Sneakers Pas Cher (103.7.57.18|110.200.197.63) on 2013-06-03 13:58

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#87 By cheap apple iphone 5 (103.7.57.18|114.237.161.9) on 2013-06-03 13:57

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#86 By Mulberry Handbags For Sale (103.7.57.18|114.237.161.9) on 2013-06-03 13:57

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#85 By Diablo 3 Gold (103.7.57.18|110.200.197.63) on 2013-06-03 13:57

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#83 By Cheap Oakley Sunglasses (103.7.57.18|114.237.161.9) on 2013-06-03 13:57

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#84 By MULBERRY HANDBAGS FOR SALE (103.7.57.18|110.200.197.63) on 2013-06-03 13:57

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#81 By oakley sunglasses (103.7.57.18|110.200.197.63) on 2013-06-03 13:57

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#82 By CHEAP OAKLEY SUNGLASSES (103.7.57.18|114.237.161.9) on 2013-06-03 13:57

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#80 By cheap ipad mini (103.7.57.18|27.36.59.11) on 2013-06-02 21:18

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#79 By CHEAP OAKLEY SUNGLASSES (103.7.57.18|27.36.59.11) on 2013-06-02 21:18

วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน วัยรุ่นและสังคมไทยในปัจจุบัน | 406-Dmsu

#78 By cheap jimmy choo pumps (103.7.57.18|27.36.59.11) on 2013-06-02 21:18