การเลิกทาส

posted on 19 Feb 2012 18:21 by 406dmsu in Knowledge directory Fiction, Tech, Knowledge

การเลิกทาส ในประเทศไทย 

 
 
 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระพุทธเจ้าหลวงทรงเป็นรัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระบรมราชสมภพเมื่อ วันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ 1 ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์

 

เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง (พ.ศ. 2411) รวมสิริดำรงราชสมบัติ 42 ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีจอ (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) ด้วยโรคพระวักกะ รวมพระชนมพรรษา 58 พรรษา พระองค์ทรงปกครองอาณาประชา ราษฎร ให้ร่มเย็นเป็นสุข ทรงโปรดการเสด็จประพาสต้น เพื่อให้ได้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎร ทรงสนพระทัยในวิชาความรู้ และวิทยาการแขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และนำมาใช้บริหารประเทศให้ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว พระองค์จึงได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช และมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

สมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัตินั้น ประเทศไทยมีทาสเป็นจำนวนกว่าหนึ่งในสามของพลเมือง ของประเทศเพราะเหตุว่าลูกทาสในเรือนเบี้ยได้มีสืบต่อกันเรื่อยมาไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นทาสกันตลอดชีวิต พ่อแม่เป็นทาสแล้ว ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็ตกเป็นทาสอีกต่อ ๆ กันเรื่อยไป

ในปี พุทธศักราช ๒๔๑๗ โปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุของลูกทาส ตลอด รัชกาลได้ทรงพระราชกาลได้ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะทาสหลายฉบับ ออกบังคับใช้ในมณฑลต่างๆ ให้ลูกทาสเป็นไท ประกาศประมวลกฎหมายลักษณะอาญากำหนดบทลงโทษแก่ผู้ซื้อขายทาสให้มีความผิดเช่น เดียวกับโจรปล้นทรัพย์ ทรงกระทำเป็นแบบอย่างแก่บรรดาเจ้านายและขุนนางในการบำเพ็ญกุศลด้วยการบริจาค พระราชทัรพย์ไถ่ถอนทาสพร้อม พระราชทานที่ทำกินเป็นผลให้ระบบทาสที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาหลายร้อยปี ก็ได้ถูกยกเลิกไปจนหมดสิ้น ด้วยพระราชหฤทัยแน่วแน่และทรงพระราชอุตสาหะ เป็นเวลาถึง ๓๐ ปีก็ทรง ก็ทรงเลิกทาสสำเร็จในพุทธศักราช ๒๔๔๘ สมตามพระราชปณิธานที่ได้ทรงตั้งไว้

 
 
 

พระราชกรณียกิจสำคัญนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของพลเมืองจากทาสมาเป็นสามัญชน มีอิสรภาพทางสังคมเท่าเทียมกัน โดย กำหนดเอาไว้ว่าลูกทาสที่เกิดแต่ปีมะโรง พุทธศักราช ๒๔๑๑ อันเป็นปีแรกที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ ก็ให้ใช้อัตราค่าตัวเสียใหม่ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ พออายุครบ ๘ ปี ก็ให้ตีค่าออกมาให้เต็มตัว จนกว่าจะครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ให้กลับเป็นไทแก่ตัว เมื่อก้าวพันเป็นอิสระแล้วห้ามกลับมาเป็นทาสอีก ทรงพิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้คนขายตัวเป็นทาส จึงประกาศยกเลิกบ่อนเบี้ย และขยายระบบการศึกษาให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้นในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้า ฯ เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัตินั้น ประเทศไทยมีทาสเป็นจำนวนกว่าหนึ่งในสามของพลเมือง ของประเทศเพราะ เหตุว่าลูกทาสในเรือนเบี้ยนั้นได้มีสืบต่อกันเรื่อยมาไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นทาสกันตลอดชีวิต พ่อแม่เป็นทาสแล้ว ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็ตกเป็นทาสอีกต่อ ๆ กันเรื่อยไป

กฎหมายที่ใช้กันอยู่ในเวลานั้น ตีราคาลูกทาสในเรือนเบี้ย ชาย 14 ตำลึง หญิง 12 ตำลึง แล้วไม่มีการลดต้องเป็นทาสไปจนกระทั่ง ชายอายุ 40 หญิงอายุ 30 จึงมีการลดบ้าง คำนวณการลดนี้อายุทาสถึง 100 ปี ก็ยังมีค่าตัวอยู่ คือชาย 1 ตำลึง หญิง 3 บาท แปลว่า ผู้ที่เกิดในเรือนเบี้ย ถ้าไม่มีเงินมาไถ่ตัวเองแล้ว ก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิต

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้ตราพระราชบัญญัติขึ้น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2417 ให้มีผลย้อนหลังไปถึงปีที่ พระองค์เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ จึงมีบัญญัติว่า ลูกทาสซึ่งเกิดเมื่อปีมะโรง พ.ศ.2411 ให้มีสิทธิได้ลดค่าตัวทุกปี โดยกำหนดว่าเมื่อแรกเกิด ชายมีค่าตัว 8 ตำลึง หญิงมีค่าตัว 7 ตำลึง เมื่อลดค่าตัวไปทุกปีแล้ว พอครบอายุ 21 ปีก็ให้ขาดจากความเป็นทาสทั้งชายและหญิง

ประเทศไทยนั้นมีการใช้ทาสมาเป็นเวลานานเพื่อใช้ทำกิจการต่างๆ ในบ้านเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่สูงศักดิ์ พระองค์ทรงใช้ความวิริยะอุตสาหะที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้หมดไป ด้วยทรงพระราชดำริกับเสนาบดีและข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องทาส พระองค์ทรงคิดหาวิธีจะปลดปล่อยทาสให้ได้รับความเป็นไท ด้วยวิธีการละมุนละม่อม ทำตามลำดับขั้นตอน

ข้าทาสและไพร่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งหลุดพ้นจากระบบดั้งเดิม ได้กลายเป็นราษฎรสยามและต่างมีโอกาสประกอบ อาชีพหลากหลาย พอถึงปี 2448 ก็ได้ออกพระราชบัญญัติเลิกทาสที่แท้จริงขึ้น เรียกว่า พระราชบัญญัติทาส ร.ศ.124 (พ.ศ.2448)

เลิกเรื่องลูกทาสในเรือนเบี้ยอย่างเด็ดขาด  เด็กที่เกิดจากทาสไม่เป็นทาสอีกต่อไป  การซื้อขายทาสเป็นโทษทางอาญา  ส่วนผู้ที่เป็นทาสอยู่แล้วให้นายเงิน ลดค่าตัวให้เดือนละ 4 บาท จนกว่าจะหมดและนี่ก็เป็นพระมหากรุณาทิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน รัชกาลที่๕ที่ทรงให้มีการเลิกทาสนับตั้งแต่นั้นมา ภายหลังประกาศเลิกทาสจนเป็นอิสระภาพ ทั้งนี้การเลิกทาส เป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่ง ที่ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า สมเด็จพระปิยมหาราช

By....

นาย  ภวัต  พยัคฆ์พงษ์

นาย  นันทวัฒน์   สุ่ยวงศ์

 

edit @ 19 Feb 2012 23:04:00 by 406-Dmsu

edit @ 20 Feb 2012 09:42:09 by 406-Dmsu

edit @ 20 Feb 2012 10:03:08 by 406-Dmsu

Comment

Comment:

Tweet

Kotler released inside the "Annals of Indoor Medicine" with The late 90s.
celine bags sale http://www.curiousitivity.com

#230 By celine bags sale (23.244.230.99) on 2013-11-03 11:12

Being ingenious with the help of tofu.
celine handbags http://www.curiousitivity.com

#229 By celine handbags (23.244.230.126) on 2013-11-02 04:27

Authoring is undoubtedly an preoccupation in my situation.
celine handbags http://www.curiousitivity.com

#228 By celine handbags (27.159.199.174) on 2013-10-28 01:27

I personally wouldn a bit surpised in which Mr.
www.curiousitivity.com http://www.curiousitivity.com

#227 By www.curiousitivity.com (117.26.253.195) on 2013-10-22 14:18

Red wines tinted an important goalless firsthalf, sega's rather scrappy not to mention shapeless, along with have been and also improved power team in a a great deal more open up and attractive secondary moment.
Moncler Jackets Sale http://www.monclerjacketcoats.net

#226 By Moncler Jackets Sale (198.50.176.160) on 2013-10-19 14:01

Even as it can be the option famous for her yellows, Bordeaux leads to several amazing white wines on top of that..
ugg sortie http://uggwholesale.geardos.net

#225 By ugg sortie (198.50.176.162) on 2013-10-16 09:24

p|problems|their doctor|my doctor} may well website link the sickness aided by the hypothyroid.
ugg pas cher http://uggonline.geardos.net

#224 By ugg pas cher (27.159.209.56) on 2013-10-16 06:57

Once you hit 31, a ova have effortlessly lower when it comes to wide variety plus the chicken eggs will lose ones own level of quality.
Sacs Prada Sortie http://enventepradabag.polygraphusa.com

#223 By Sacs Prada Sortie (120.43.22.176) on 2013-10-11 01:57

At all times expand smoothly earlier than any pursuit so that you can warm your muscles and joints.
karenmillen.2257support.com http://karenmillen.2257support.com

#222 By karenmillen.2257support.com (27.159.199.46) on 2013-09-19 20:03

viewtopic.php?f=

#221 By nouveau maillot girondins de bordeaux 2013 (116.21.65.15) on 2013-09-07 14:41

Product sales Pipe Direction consists of data files admission for the tender content by the sales reps in a Customer relationship management framework. <a href="http://www.ncscls.org/job.php" title="michael kors sale">michael kors sale</a>

#220 By michael kors sale (27.159.204.27) on 2013-08-20 16:30

Studies show which will adding to by means of fabricated tryptophan may help to decrease many health conditions. <a href="http://www.lpwwa.org/celines.php" title="Celine Bags">Celine Bags</a>

#219 By Celine Bags (27.159.215.61) on 2013-08-13 19:41

Still, I might highly recommend beginning Choice of Ghouls, therefore enduring so that you can Split Support beams. Birkenstock Boston Birkenstock http://www.gilldem.com/read.php

#218 By http://www.gilldem.com/read.php (27.159.209.155) on 2013-08-11 01:20

profile.php?id=

#217 By http://maillotcolombie.ethicalbase.com (14.150.72.197) on 2013-08-07 08:43

Nintendo avait déjà pas moins de quatre meetins avec Sharp sur actualizar r4 upgrade revolution for ds technologie d’affichage 3D. qui confirme la compatibilité avec ce nouveau système de leur whats the between nintendo ds lite and dsi. Cette carte peut 80's nintendo games list la dernière 3DS/XL v4, le R4i or adobe flash player for nintendo dsi xl souvent une meilleure compatibilité et de fonctionnalité. <a href="http://www.r4ifr.com/" title="R4">R4</a>

#216 By http://www.r4ifr.com/ (116.21.64.151) on 2013-08-05 19:51

Last a few years has been to Ibiza, so met a person there whose style of presentation is very similar to yours. But, unfortunately, that person is too far from the Internet!…

#215 By http://madeinsportmaillo.1to1elite.com (183.5.140.64) on 2013-08-02 14:05

/ftopic*.html

#214 By http://maillotukraine.wehaay.com/ (116.21.64.219) on 2013-07-26 18:00

Amazing! You know I love your blog!!!

#213 By http://www.link898.com/ (219.136.100.117) on 2013-07-25 12:58

イトをご利用いただけます。を <a href="http://www.maillots-foot-pas-chere.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#212 By http://www.maillots-foot-pas-chere.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 14:54

る必要があります常に行くより、元のように <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#211 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:02

messageboard/index.php?s=

#210 By http://maillotpologne.ethicalbase.com/ (202.103.132.178) on 2013-07-18 10:28

messageboard/index.php?s=

#209 By http://maillotholland.ethicalbase.com (14.147.205.133) on 2013-07-17 14:17

forum-thread-view?r=

#208 By maillot foot pas cher (113.119.53.1) on 2013-07-15 01:36

posting.php?mode=reply

#207 By maillot psg 2013 (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-11 16:19

forum-thread-view?r=

#206 By maillot de foot pas cher (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-11 15:34

Great, thanks for sharing this blog.Thanks Again. Will read on...

#205 By birthday gifts (103.7.57.18|14.150.75.150) on 2013-07-06 17:19

Bookmarked!!, I like your website!

#204 By maillot de foot (103.7.57.18|202.105.89.214) on 2013-07-04 04:49

Thank you for your article.Thanks Again. Awesome.

#203 By maillt de fot pas cher (103.7.57.18|14.147.204.249) on 2013-06-30 10:48

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#202 By Air Max 2013 (103.7.57.18|110.85.102.58) on 2013-06-26 11:27

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#201 By oakley shades sale (103.7.57.18|222.77.218.169) on 2013-06-25 11:25

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#200 By oakley youth sunglasses (103.7.57.18|120.43.30.169) on 2013-06-22 14:05

Great, thanks for sharing this article.Really looking forward to read more. Want more.

#199 By louboutin homme (103.7.57.18|14.147.205.18) on 2013-06-16 08:41

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#198 By Free Run Nike (103.7.57.18|27.19.21.84) on 2013-06-14 08:43

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#197 By Isabel Marant Sneakers Pas Cher (103.7.57.18|27.19.21.84) on 2013-06-14 08:43

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#196 By monster beats solo hd (103.7.57.18|27.19.21.84) on 2013-06-14 08:43

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#195 By dress herve leger (103.7.57.18|27.19.21.84) on 2013-06-14 08:43

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#194 By bose outlet (103.7.57.18|27.19.21.84) on 2013-06-14 08:43

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#193 By Hermes Birkin (103.7.57.18|27.19.21.84) on 2013-06-14 08:43

Many thanks a whole lot for sharing! louis vuitton handbags outlet http://goodlouisvuittonhandbags2013.webnode.com/

#192 By louis vuitton handbags outlet (103.7.57.18|202.105.62.240) on 2013-06-14 02:59

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#191 By oakley shades (103.7.57.18|222.77.200.74) on 2013-06-13 16:45

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#190 By プラダ バッグ (103.7.57.18|113.232.70.67) on 2013-06-13 15:04

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#189 By HERVE LEGER GOWNS (103.7.57.18|113.232.70.67) on 2013-06-13 15:04

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#188 By chanel perfume (103.7.57.18|114.26.45.237) on 2013-06-11 15:55

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#187 By nike free women (103.7.57.18|114.26.45.237) on 2013-06-11 15:55

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#186 By VIBRAM FIVEFINGERS FLOW (103.7.57.18|59.125.167.76) on 2013-06-10 22:56

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#185 By Mulberry Outlet (103.7.57.18|59.125.167.76) on 2013-06-10 22:56

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#184 By CHEAP MONSTER BEATS (103.7.57.18|122.168.194.45) on 2013-06-09 15:47

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#183 By babyliss hair straighteners (103.7.57.18|122.168.194.45) on 2013-06-09 15:47

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#182 By polo ralph lauren outlet (103.7.57.18|175.168.125.244) on 2013-06-08 11:02

การเลิกทาส | 406-Dmsu

#181 By prada bags (103.7.57.18|175.168.125.244) on 2013-06-08 11:02