หลักฐานทางประวัติศาสตร์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแต่ละยุคสมัยอาจจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือโดยมนุษย์ได้ทิ้งร่องรอยขีดเขียนเป็นตัวหนังสือประเภทต่างๆ ในรูปของการจารึกในศิลาจารึกและการจารึกบนแผ่นโลหะ นอกจากนี้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรประเภทอื่น เช่น พงศาวดาร จดหมายเหตุ ตำนาน และกฎหมาย

2.หลักฐานที่เป็นวัตถุ ได้แก่ วัตถุที่มนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัยได้สร้างขึ้น และตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน เช่น โบราณสถาน ประกอบด้วย วัด เจดีย์ มณฑป และโบราณวัตถุ ประกอบด้วย พระพุทธรูป ถ้วยชามสังคโลก

      การแบ่งลำดับความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็น 2 ประเภท คือ

1.หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ เป็นหลักฐานที่มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริงๆ โดยมีการบันทึกของผู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์โดยตรง หรือผู้ที่รู้เหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง  ดังนั้นหลักฐานช่วงต้น  จึงเป็นหลักฐานที่มีความสำคัญและน่าเชื่อถือมากที่สุด  เพราะบันทึกของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือผู้อยู่ในเหตุการณ์บันทึกไว้  เช่น  จดมายเหตุ คำสัมภาษณ์  เอกสารทางราชการ  บันทึกความทรงจำ  กฎหมาย  หนังสือพิมพ์  ภาพยนตร์  สไลด์  วีดิทัศน์       แถบบันทึกเสียง โบราณสถาน  แหล่งโบราณคดี  โบราณวัตถุ

2.หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ เป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรง โดยมีการเรียบเรียงขึ้นภายหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของบทความทางวิชาการและหนังสือต่างๆ เช่น พงศาวดาร ตำนาน บันทึกคำบอกเล่า ผลงานทางการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ  สำหรับหลักฐานชั้นรองนั้นมีข้อดี   คือ  มีความสะดวกและง่ายในการศึกษาทำความเข้าใจ  เนื่องจากเป็นข้อมูลได้ผ่านการศึกษาค้นคว้า  ตรวจสอบข้อมูล  วิเคราะห์เหตุการณ์และอธิบายไว้อย่างเป็นระบบ  โดยนักประวัติศาสตร์มาแล้ว

ลักษณะสำคัญของหลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทย มีอยู่หลายลักษณะ อาจแบ่งลักษณะสำคัญของหลักฐานออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. หลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร ได้แก่

1.1 โบราณสถาน หมายถึง สิ่งก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ขนาดต่างๆกัน อยู่ติดกับ

พื้นดินไม่อาจนำเคลื่อนที่ไปได้ เช่น กำแพงเมือง คูเมือง วัง วัด ตลอดจนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในวัด

และวัง เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ และที่อยู่อาศัย

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณสถาน จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ตั้งของโบราณสถานนั้นๆ

 

                                              

 

       ปราสาทหินพิมาย                                                                          ปราสาทหินพนมรุ้ง

  

1.2 โบราณวัตถุ หมายถึง สิ่งของโบราณที่มีลักษณะต่างๆกัน สามารถนำติดตัว

เคลื่อนย้ายได้ ไม่ว่าสิ่งของนั้นๆ จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น หรือเป็น  ส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน และสิ่งของที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเหล่านี้เกิดขึ้นในสมัยประวัติศาสตร์ เช่น พระพุทธรูป เทวรูป รูปเคารพต่างɆ เครื่องประดับ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

 

                  การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ทางประวัติศาสตร์เสมอไป และสามารถไปศึกษาได้จากแหล่งรวบรวมทั้งของราชการ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

 

หม้อบ้านเชียง

(เครื่องปั้นดินเผาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง)

 

2. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่

                2.1 จารึก ในแง่ของภาษาแล้วมีคำอยู่ 2 คำที่คล้ายคลึงและเกี่ยวกับข้องกัน คือ

คำว่า จาร และจารึก

คำว่า จาร แปลว่า เขียนอักษรด้วยเหล็กแหลมลงบนใบลาน

คำว่า จารึก แปลว่า เขียนเป็นรอยลึกลงบนแผ่นศิลาหรือโลหะ

 

                ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คำว่า จารึก หมายรวมถึง หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งใช้วิธีเขียนเป็นรอยลึก ถ้าเขียนเป็นรอยลึกลงบนแผ่นหิน เรียกว่า ศิลาจารึก เช่น ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง ถ้าเขียนลงบนวัสดุอื่นๆ เช่น แผ่นอิฐ เรียกว่า จารึกบนแผ่นอิฐ แผ่นดีบุก เรียกว่า จารึกบนแผ่นดีบุก และการจารึกบนใบลาน

 นอกจากนี้ยังมีการจารึกไว้บนปูชนียสถานและปูชนียวัตถุต่างๆ โดยเรียกไปตามลักษณะของจารึกปูชนียวัตถุสถานนั้นๆ เช่น จารึกบนฐานพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย สมัยลพบุรี

 

  จารึกบนฐานพระพุทธรูป วัดป่าข่อย จังหวัดลพบุรี

 


                                          จารึกบนฐานพระพุทธรูป วัดป่าข่อย จังหวัดลพบุรี 

 

   เรื่องราวที่จารึกไว้บนวัสดุต่างๆ ที่พบในดินแดนประเทศไทย ส่วนมากจะเป็นเรื่องราวของพระมหากษัตริย์และศาสนา จารึกเหล่านี้มีทั้งที่เป็นตัวอักษร ภาษาไทย ภาษาขอม ภาษามอญ       ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต จารึกที่ค้นพบในประเทศไทยมีอยู่จำนวนมาก เช่น จารึกสมัย    ทวารวดี จารึกศรีวิชัย จารึกหริภุญชัย  และจารึกสุโขทัย

 

ศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง

 

    2.2 เอกสารพื้นเมือง เอกสารพื้นเมืองนับได้ว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สำคัญของประเทศไทย มักปรากฏในรูปหนังสือสมุดไทย และเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป เช่น ตำนาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ ดังมีรายละเอียด ดังนี้

1) ตำนาน เป็นเรื่องที่เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณจนหาจุดกำเนิดไม่ได้ แต่ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องราวเป็นคนแรก สิ่งที่พอจะรู้ได้ก็คือ มีการเล่าเรื่องสืบต่อกันมาเป็นเวลานานพอสมควร จนกระทั่งมีผู้รู้หนังสือได้จดจำและบันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อมาจึงมีการคัดลอกตำนานเหล่านั้นเป็นทอดๆไปหลายครั้ง หลายครา ทำให้เกิดมีข้อความคลาดเคลื่อนไปเรื่อย ๆ ดังนั้น  เรื่องที่ปรากฏอยู่ในตำนานจึงอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องเดิม  เนื้อเรื่องของตำนาน ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองหรือชุมชนสมัยดั้งเดิมเกี่ยวกับปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ หรือเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลสำคัญ เช่น พระมหากษัตริย์ วีรบุรุษ โดยสามารถจัดประเภทของตำนานไทยได้ 3 ลักษณะ คือ

1.1) ตำนานในรูปของนิทานพื้นบ้าน เช่น เรื่องพญากง พญาพาน ท้าวแสนปม

1.2) ตำนานในรูปของการบันทึกประวัติของพระพุทธศาสนา จุดมุ่งหมายเพื่อรักษาศรัทธา ความเชื่อ สัญลักษณ์ของพุทธศาสนา เช่น ตำนานพระแก้วมรกต

1.3) ตำนานในรูปของการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง ราชวงศ์ กษัตริย์ และเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับมนุษย์และสัตว์ในอดีต เช่น ตำนานสิงหนวัติกุมาร

ตำนานจามเทวีวงศ์  ตำนานมูลศาสนา ตำนานชินกาลมาลีปกรณ์

 

2) พงศาวดาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสให้ความหมายของพงศาวดารว่าหมายถึง เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งสืบสันติวงศ์ลงมาถึงเวลาที่เขียนนั้น แต่ต่อมามีการกำหนดความหมายของพงศาวดารให้กว้างออกไปอีกว่าหมายถึง การบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอาณาจักรและกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักร   พงศาวดารจึงมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจวบจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 4) สามารถจำแนกพงศาวดารได้ 2 ลักษณะคือ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ   พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษธิบดี (ขำ บุนนาค)

อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลักฐานประเภทพงศาวดารจะมีข้อบกพร่องอยู่มาก แต่ก็เป็นหลักฐานที่มีประโยชน์
 
                             

                 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์               พงศาวดารสกลรัชกาลที่ 2                                                                                                  

3) จดหมายเหตุ ในสมัยโบราณจดหมายเหตุ หมายถึง การจดบันทึกข่าวคราวหรือเหตุการณ์เรื่องหนึ่งๆ ที่เกิดขึ้นในวัน เดือน ปีนั้นๆ แต่ในปัจจุบันนี้ความหมายของคำว่า        จดหมายเหตุได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หมายถึง เอกสารทางราชการทั้งหมด เมื่อถึงสิ้นปีจะต้องนำชิ้นที่ไม่ใช้แล้วไปรวบรวมเก็บรักษาไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ มีคุณค่าด้านการค้นคว้าอ้างอิงและเอกสารเหล่านี้ เมื่อมีอายุตั้งแต่ 25-50 ปีไปแล้วจึงเรียกว่า จดหมายเหตุหรือบรรณสาร การบันทึกจดหมายเหตุของไทยในสมัยโบราณ   ส่วนมากบันทึกโดยผู้ที่รู้หนังสือและรู้ฤกษ์ยามดี โดยมีการบันทึกวัน เดือน ปี และฤกษ์ยามลงก่อนจึงจะจดเหตุการณ์ที่เห็นว่าสำคัญลงไว้ โดยมากจะจดในวัน เวลา ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือในวัน เวลา ที่ใกล้เคียงกันกับที่ผู้จดบันทึกได้พบเห็นเหตุการณ์นั้นๆ ด้วยเหตุนี้ เอกสารประเภทนี้จึงมักมีความถูกต้องในเรื่องวัน เดือน ปี มากกว่าหนังสืออื่นๆ เช่น จดหมายเหตุของหลวง เป็นจดหมายเหตุที่ทางฝ่ายบ้านเมืองได้บันทึกไว้เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง จดหมายเหตุโหร เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นเนื่องจากโหรซึ่งเป็นผู้ที่รู้หนังสือและฤกษ์ยามจดไว้ตลอดทั้งปี และมีที่ว่างไว้สำหรับใช้จดหมายเหตุต่างๆ ลงในปฏิทินนั้น เหตุการณ์ที่โหรจดไว้ โดยมากเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับดวงดาว

      จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ 

 

ที่มาข้อมูล

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/malaiwan_c/historym1/unit01_03.html

  - สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . (2547) . เอกสารการสอนชุดประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย . หน้า 11 – 12. 

  -สุจิตต์  วงษ์เทศ และคณะ . (2537) . หนังสือคู่มือครูสังคมศึกษารายวิชา ส 021 หลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย   .หน้า 15 – 16. 

 -สุจิตต์  วงษ์เทศ และคณะ . (2537) .หนังสือคู่มือครูสังคมศึกษารายวิชา ส 021 หลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย   . หน้า 17 – 18 .

-สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2547). เอกสารการสอนชุดประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย .หน้า 14. 

By...
นางสาว  อัญชุลีกร   ไชยกุล
นาย  ยศพล  ศรีดาบุตร

 

edit @ 18 Feb 2012 23:39:46 by 406-Dmsu


edit @ 20 Feb 2012 10:03:34 by 406-Dmsu

edit @ 20 Feb 2012 15:14:49 by 406-Dmsu

Comment

Comment:

Tweet

Good write-up, I am normal visitor of ones site, maintain up the excellent operate, and It's going to be a regular visitor for a long time.
<a href="http://www.schonnemann.dk/inc/pjs13.asp" >parajumpers jakke</a>

#126 By parajumpers jakke (142.4.113.58) on 2013-09-20 20:36

ar do blas féin a d'fhéadfadh a bheith b'fhéidir. Beidh gach duine againn cabhrú leat a roghnú más mian leat a stóráil ar an idirlíon na

#125 By prada outlet online store (110.84.171.69) on 2013-08-23 01:16

の組み合わせ。今日では google とビン maillot de foot http://www.maillot-de-foot-pascher.net/

#124 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 13:47

イトをご利用いただけます。を maillot de foot http://www.maillot-de-foot-pascher.net/

#123 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:02

index.php?showuser=

#122 By http://maillotbocajuniors.wehaay.com/ (202.103.132.178) on 2013-07-18 11:50

tools.php?event=profile&pname=

#121 By http://maillotmexique.1to1elite.com/ (14.147.205.133) on 2013-07-17 17:39

memberlist.php?mode=viewprofile&u=

#120 By maillot de foot 2013 (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-11 16:14

-post-*.html

#119 By maillot de foot pas cher (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-11 10:16

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu

#118 By Air Max Australia (103.7.57.18|110.85.102.58) on 2013-06-26 14:57

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu

#117 By oakleys (103.7.57.18|27.159.199.165) on 2013-06-25 08:20

This paragraph on the topic of Web optimization is actually fastidious one, and the back links are actually very useful to promote your web site, its also known as Web optimization.

#116 By Magic Slim Weight Reduction Capsule (103.7.57.18|220.170.251.76) on 2013-06-22 23:28

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu

#115 By oakleys (103.7.57.18|120.43.30.169) on 2013-06-22 11:07

diablo 3 hardcore gold create remarkably. Damaged each and every day when it comes to special atmosphere. Great fashionth and luxury.

#114 By diablo 3 hardcore gold (103.7.57.18|142.4.117.121) on 2013-06-17 10:44

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu mbt clearance http://mbtclearance.freetzi.com

#113 By mbt clearance (103.7.57.18|114.106.47.159) on 2013-06-15 15:59

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu SAMSUNG GALAXY NOTE 2 http://www.mddesigncontractor.com/

#112 By SAMSUNG GALAXY NOTE 2 (103.7.57.18|114.106.47.159) on 2013-06-15 15:59

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu hermes birkin http://hermesbirkin.freetzi.com

#111 By hermes birkin (103.7.57.18|114.106.47.159) on 2013-06-15 15:59

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu wholesale mac cosmetics http://www.becomemall.com/

#110 By wholesale mac cosmetics (103.7.57.18|114.106.47.159) on 2013-06-15 15:58

I love reading your publish. It is the two helpful and interesting to me. I will arrive again once again to see your new posts. louis vuitton store http://andhoffyo.webnode.fr

#109 By louis vuitton store (103.7.57.18|14.147.204.223) on 2013-06-14 06:45

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu

#108 By oakleys canada (103.7.57.18|222.77.200.74) on 2013-06-13 16:51

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu セイコー腕時計 http://www.wafchesjp.biz

#107 By セイコー腕時計 (103.7.57.18|180.123.187.56) on 2013-06-10 22:52

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu Louis Vuitton http://www.eluxurystyles.com/

#106 By Louis Vuitton (103.7.57.18|180.123.187.56) on 2013-06-10 22:52

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu Jimmy choo outlet http://www.takssecrets.com/

#105 By Jimmy choo outlet (103.7.57.18|114.97.131.245) on 2013-06-08 22:34

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu WHOLESALE APPLE IPAD http://www.wolveswest.org/

#104 By WHOLESALE APPLE IPAD (103.7.57.18|222.247.53.22) on 2013-06-06 16:58

Usually I do not learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite nice post.

#103 By ray ban wayfarer (103.7.57.18|202.105.61.26) on 2013-06-06 16:29

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu d3 gold http://www.diablo3-power-leveling.com/diablo3-gold.html

#102 By d3 gold (103.7.57.18|80.29.41.127) on 2013-06-06 04:04

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu CHRISTIAN LOUBOUTIN OUTLET http://www.fdabecker.com/

#101 By CHRISTIAN LOUBOUTIN OUTLET (103.7.57.18|94.199.74.105) on 2013-06-06 04:04

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu GHD HAIR STRAIGHTENER http://ghdhairstraightener.xp3.biz

#100 By GHD HAIR STRAIGHTENER (103.7.57.18|111.252.192.99) on 2013-05-31 15:44

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu Hermes Kelly Handbag http://hermeskellyhandbag.freevar.com

#99 By Hermes Kelly Handbag (103.7.57.18|111.252.192.99) on 2013-05-31 15:44

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu Chanel Outlet http://chaneloutlet2013.noads.biz

#98 By Chanel Outlet (103.7.57.18|111.252.192.99) on 2013-05-31 15:44

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu Belt Hermes http://belthermes.freevar.com

#97 By Belt Hermes (103.7.57.18|111.252.192.99) on 2013-05-31 15:44

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu kelly bag hermes http://kellybaghermes.freetzi.com

#96 By kelly bag hermes (103.7.57.18|111.252.192.99) on 2013-05-31 15:44

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu handbag chanel http://handbagchanel.noads.biz

#95 By handbag chanel (103.7.57.18|111.252.192.99) on 2013-05-31 15:44

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu handbag hermes http://handbaghermes.freetzi.com

#94 By handbag hermes (103.7.57.18|111.252.192.99) on 2013-05-31 15:44

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu Hermes Kelly Handbags http://hermeskellyhandbags.freevar.com

#93 By Hermes Kelly Handbags (103.7.57.18|111.252.192.99) on 2013-05-31 15:44

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu AIR JORDAN 28 http://www.ajxx8.eu/

#92 By AIR JORDAN 28 (103.7.57.18|111.252.192.99) on 2013-05-31 15:44

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu belt hermes http://belthermes.freevar.com

#91 By belt hermes (103.7.57.18|188.114.22.81) on 2013-05-31 02:17

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu BAG CHANEL http://bagchanel.noads.biz

#90 By BAG CHANEL (103.7.57.18|188.114.22.81) on 2013-05-31 02:17

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu free run nike http://freerunnike.coolpage.biz

#89 By free run nike (103.7.57.18|188.114.22.81) on 2013-05-31 02:17

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu HERMES BIRKIN http://hermesbirkin.freetzi.com

#88 By HERMES BIRKIN (103.7.57.18|188.114.22.81) on 2013-05-31 02:17

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu BEATS BY DRE http://beatsbydre.xp3.biz

#87 By BEATS BY DRE (103.7.57.18|188.114.22.81) on 2013-05-31 02:17

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu Hermes Kelly Purse http://hermeskellypurse.freevar.com

#86 By Hermes Kelly Purse (103.7.57.18|188.114.22.81) on 2013-05-31 02:17

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu chanel outlet http://chaneloutlet2013.noads.biz

#85 By chanel outlet (103.7.57.18|41.224.108.55) on 2013-05-30 15:20

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu Nike Free Run 3 http://nikefreerun3.coolpage.biz

#84 By Nike Free Run 3 (103.7.57.18|41.224.108.55) on 2013-05-30 15:20

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu Hermes Bags Birkin http://hermesbagsbirkin.freevar.com

#83 By Hermes Bags Birkin (103.7.57.18|41.224.108.55) on 2013-05-30 15:20

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu nike free?running http://nikefreerunning.coolpage.biz

#82 By nike free?running (103.7.57.18|41.224.108.55) on 2013-05-30 15:20

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu HERVE LEGER GOWN http://hervelegergown.freeoda.com

#81 By HERVE LEGER GOWN (103.7.57.18|41.224.108.55) on 2013-05-30 15:20

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu bags hermes http://bagshermes.freevar.com

#80 By bags hermes (103.7.57.18|41.224.108.55) on 2013-05-30 15:20

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu HERMES KELLY HANDBAG http://hermeskellyhandbag.freevar.com

#79 By HERMES KELLY HANDBAG (103.7.57.18|41.224.108.55) on 2013-05-30 15:20

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu chanel handbags http://chanelhandbags.noads.biz

#78 By chanel handbags (103.7.57.18|41.224.108.55) on 2013-05-30 15:20

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | 406-Dmsu Hermes Birkin Bags http://hermesbirkinbags.freevar.com

#77 By Hermes Birkin Bags (103.7.57.18|41.224.108.55) on 2013-05-30 15:20